Logo Gemeente Leusden

Vastgesteld wijzigingsplan Stoutenburgerlaan 2

Het wijzigingsplan

Het plangebied omvat het perceel Stoutenburgerlaan 2. Het wijzigingsplan is gericht op de functiewijziging van het agrarische bouwperceel in de bestemming wonen met één extra woning. Alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt (met uitzondering van 80m² voormalige bedrijfsbebouwing dat als bijgebouw bij de woning wordt aangemerkt). In plaats van de agrarische bedrijfsbebouwing wordt één extra woning met bijbehorende bijgebouwen toegevoegd. 

Het wijzigingsplan kunt u hier downloaden:

Procedure wijzigingsplan 

Het ontwerp wijzigingsplan Stoutenburgerlaan 2, heeft met ingang van 27 oktober 2011 tot en met 7 december 2011 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn heeft een ieder zienswijzen kenbaar kunnen maken. Er zijn geen zienswijzen tegen het wijzigingsplan ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2012 het wijzigingsplan vastgesteld.   

Het besluit van het college van B&W kunt u hier downloaden:

Vanaf donderdag 23 februari 2012 tot en met 4 april 2012 ligt het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage.

Tijdens deze periode kunt u het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken hier inzien. U kunt het wijzigingsplan ook inzien bij het omgevingsloket op werkdagen tussen 09:00 uur tot 12:00 uur. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na de bovenvermelde beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van dat besluit niet op. Als naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, kan de rechter dit verzoek honoreren en treedt het besluit van het college van B&W, gedurende het beroep nog niet inwerking.            

 

 

 

 

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina