Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden indienen Wob

Hou er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden. Vanaf dat moment is de informatie voor iedereen toegankelijk (bijvoorbeeld via internet).

Indienen Wob-verzoek

U kunt uw Wob-verzoek schriftelijk indienen bij:
Gemeente Leusden
Wob-coördinator, de heer mr. R. van de Scheur
Postbus 150
3830AD Leusden

Een Wob-verzoek kan niet worden ingediend via e-mail.

Reacties op Wob-verzoek

De gemeente beslist uiterlijk binnen 4 weken over het verzoek. Deze termijn kan nog eens met 4 weken verlengd worden. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden voordat de eerste 4 weken zijn verstreken. Soms bevat een Wob-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat geval worden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van het verzoek.

Een Wob-verzoek kan worden afgewezen, geheel of gedeeltelijk. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen, bijvoorbeeld de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan bezwaar maken.

De Wob kent het voorschrift dat de overheid uit eigen beweging met informatie over haar beleid en de uitvoering daarvan naar buiten komt, zodra dat in het belang is van goede en democratische bestuursvoering. 

Meer informatie

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30