Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen.

Een bestemmingsplan doorloopt 2 fasen, het ontwerp bestemmingsplan en het vastgesteld bestemmingsplan. U kunt per fase reageren op plannen. Alle bestemmingsplannen zijn te vinden. op ruimtelijkeplannen.nl. of Op afspraak kunt u  ze inzien in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via 14033 of een e-mail sturen naar gemeente@leusden.nl. Als een bestemmingsplan klaarligt om in te zien en op te reageren dan maken we dat bekend op overheid.nl.

Online inzien bestemmingsplannen

U kunt de plannen online bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder staat vermeld hoe de plannen worden voorbereid.

De gemeente stelt een ontwerp bestemmingsplan op. Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) indienen. Alle zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een zienswijzennota.

Ontwerp bestemmingsplan De Leus

Zienswijze indienen

Dien uw zienswijze in via gemeente@leusden.nl  of schriftelijk bij:
Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw zienswijze moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
 • Motivatie
 • Uw handtekening 

 

 

De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, treedt het plan daarna in werking.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u ook al een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Dien uw beroep schriftelijk in bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

In uw beroepschrift moet staan: 

 • Naam en adres
 • Dagtekening
 • Een beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient 
 • Uw ingediende zienswijze
 • Uw handtekening

Kosten

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld.

Ter inzage bij het bestemmingsplan Mastenbroek 2: Beeldkwaliteitsplan Mastenbroek 2 - reageren op het beeldkwaliteitsplan is niet mogelijk. Beroep tegen de vaststelling van bestemmingsplan Mastenbroek 2 kan worden ingediend tot en met 2 juni 2022

 

Wilt u tegen houden dat er al wordt gebouwd? U kunt, als u beroep heeft ingesteld, ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen. Wordt uw verzoek toegekend, dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Kosten

Als u bij de rechter een verzoek indient om een voorlopige voorziening, betaalt u griffiegeld. 

De gemeente stelt een ontwerp wijzigingsplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) indienen. Alle zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een zienswijzennota.

Zienswijze indienen

Dien uw zienswijze in via gemeente@leusden.nl  of schriftelijk bij: 
Gemeenteraad Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw zienswijze moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
 • Motivatie
 • Uw handtekening

 

 

Het college stelt een wijzigingsplan vast. Dit wordt bekend gemaakt via de Staatscourant. Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, treedt het plan daarna in werking.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dien uw zienswijze schriftelijk in bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

In uw beroepschrift moet staan: 

 • Naam en adres
 • Dagtekening
 • Een beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient 
 • Uw ingediende zienswijze
 • Uw handtekening

Kosten

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld.

 

Heeft u bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan, maak dan een afspraak met het Omgevingsloket. Ook dan is er vaak nog veel mogelijk.