Bestemmingsplan De Leus ter inzage / inloopavond

Het bestemmingsplan voor de bouw van 9 kleine woningen op locatie De Leus aan de Agnietenhove ligt ter inzage van 14 september 2022 tot en met 28 oktober 2022 in het Huis van Leusden. Iedereen kan binnen deze periode reageren op het plan.

De huidige bestemming van het gebied is ‘maatschappelijk’: tot 2020 stond er een dependance van basisschool De Holm en Humankind kinderopvang. Om te kunnen bouwen is een wijziging naar bestemming ‘wonen’. 

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 14 september in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0327.BP19123-0001 .

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ook inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via telefoonnummer 14033. 
 

Inloopbijeenkomst donderdag 22 september

Donderdag 22 september organiseren we een inloopavond over het concept bestemmingsplan De Leus. Tussen 19 en 21 uur kunt u op een voor u geschikt moment binnenlopen in Huis van Leusden om vragen te stellen over het plan. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
 

Verkoop aan één collectief

Het bijzondere aan dit project is dat de gemeente de grond verkoopt aan een groep mensen die graag samen op deze plek willen gaan bouwen en wonen. Dit wordt ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ‘genoemd. De gemeente Leusden vraagt bij de inschrijving om een visie op aspecten zoals invulling van de buitenruimte, duurzaamheid, natuurinclusiviteit en leefbaarheid. Dit is ook voor de gemeente nieuw. Wanneer de voorwaarden en het verloop van het proces over enkele maanden duidelijk zijn, maken we dit bekend en organiseren we een inloopavond.
 

Zienswijzen indienen

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen bij de gemeenteraad van Leusden naar keuze mondeling, digitaal of per brief zijn of haar mening over het plan kenbaar maken. Dit wordt ‘zienswijze’ genoemd. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar:

Gemeente Leusden, afdeling Beleid,
Postbus 150,
3830 AD Leusden.

Voor het mondeling overbrengen van zienswijzen kunt u tot drie werkdagen vóór afloop van de termijn van terinzagelegging telefonisch via nummer 14033 een afspraak maken met de afdeling Beleid.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen ook e-mailen naar gemeente@leusden.nl o.v.v. ‘zienswijze ontwerp- bestemmingsplan De Leus’. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden. Een per e-mail ontvangen zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld als een per post ontvangen zienswijze. De afhandeltermijn is daardoor langer dan gebruikelijk voor een e-mailbericht.