Laapeerseweg 1a

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 3 Wro bij het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Laapeerseweg 1a.

Partijen

De gemeente Leusden en de aanvrager van het bestemmingsplan.

Datum overeenkomst

17 april 2020

Bouwinitiatief

Als aangeduid in de ontwerp bestemmingsplan.

Plangebied

Als aangeduid in de ontwerp bestemmingsplan.

Hoofdlijnen van de overeenkomst 

  • De gemeente Leusden brengt ten behoeve van het Bouwinitiatief een bestemmingsplan in procedure.
  • Als bijdrage aan de gemeentelijke kosten voor het Bouwinitiatief is eigenaar een exploitatiebijdrage verschuldigd aan de gemeente. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over het plangebied is naar het oordeel van de gemeente Leusden afdoende verzekerd.
  • De verzoeker verbindt zich om aan de gemeente Leusden het totale bedrag te compenseren van de planschade die onherroepelijk voor tegemoetkoming door de gemeente in aanmerking komt. 
  • Naast het verhaal van kosten en eventuele planschade worden in de overeenkomst de taken en verantwoordelijkheden van partijen bij het realiseren van het initiatief vastgelegd.

 

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en staat geen bezwaar of beroep open.