Bijdrage voor maatschappelijke organisaties

Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen in dringende gevallen een beroep doen op deze ‘continuïteitsbijdrage’.

Continuïteitsbijdrage

De gemeente wil met deze regeling voorkomen dat continuïteits- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot gedwongen beëindiging van hun activiteiten. Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële problemen ontstaan door het wegvallen van barinkomsten, inkomsten uit kaartverkoop, of van sponsoring uit evenementen. 

De regeling is bedoeld als laatste vangnet, wanneer organisaties geen andere uitweg meer hebben voor hun financiële nood dan door te stoppen. Om voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 1. is een lokale sociaal maatschappelijke organisatie, een organisatie die een privaatrechtelijke overeenkomst heeft met de gemeente Leusden of een amateurvereniging die ten minste 1 jaar bestaat en haar activiteiten uitvoert in de gemeente Leusden;
 2. heeft voorafgaand aan de maatwerkaanvraag gebruik gemaakt van beschikbare vangnetregelingen die door bijvoorbeeld het Rijk, Provincie of koepelorganisaties zijn verleend of hadden kunnen worden verleend;
 3. heeft een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem in de periode gedurende de coronacrisis en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht;
 4. heeft aannemelijk gemaakt dat het vervroegd uitbetalen van een reeds bestaande subsidie of een andere reeds bestaande vorm van gemeentelijke steun/tegemoetkoming onvoldoende oplossing biedt.
 5. is levensvatbaar (ook na de coronacrisis).
 6. vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan.
 7. weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.
 8. is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente.

 1. bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (indien van toepassing)
 2. bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan
 3. saldo-opgave van bankrekening (rekening courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen per 16-03-2020
 4. jaarrekening 2019/2020, accountantsrapport (indien van toepassing)
 5. een nieuwe/aangepaste begroting of financieel overzicht 2021 waarin zichtbaar is gemaakt:
  • welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen
  • welke extra kosten in welke periode zijn gemaakt
  • welke kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen
  • welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden
  • welke inkomsten de organisatie van andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht te ontvangen
 6. bij een aanvraag boven de € 20.000 ook: een liquiditeitsoverzicht 2020 en volgende jaren (cashflow), waarin rekening is gehouden met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven die niet relevant zijn voor de financiële vitaliteit van de organisatie. Als er gebruik is gemaakt van steunmaatregelen vanuit het Rijk/ provincie of koepelorganisaties en fondsen, dienen deze verwerkt te zijn in dit overzicht.
 7. Een kopie van de statuten van de vereniging en bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de vereniging.

Afspraak maken

Denkt u dat uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet, maak dan een afspraak met de gemeente via 14 033.