College Uitvoerings Programma 2018-2022

Het definitieve CUP is aangepast naar aanleiding van de input die raadsfracties op 11 juli hebben geleverd tijdens de consultatieronde. Er zijn toen door de fracties een groot aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Die zijn opgenomen in een reactienota. Per onderwerp is aangeven of en tot welke wijzigingen dit heeft geleid in het CUP. Daarnaast is het CUP aangepast naar aanleiding van de inbreng vanuit de samenleving. Ook dit wordt in de reactienota toegelicht. In het CUP zijn de kaders van het coalitieakkoord verder uitgewerkt en vertaald naar bestuursopdrachten. Dat zijn opdrachten aan de ambtelijke organisatie om de gestelde doelen en gemaakte afspraken te realiseren. De bestuursopdrachten zijn ingericht volgens de vier W-vragen zoals ze ook worden gebruikt in de programmabegroting. Wat willen we bereiken? Met Wie werken we samen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten? De kosten van het CUP zijn voorzien van een financieel dekkingsplan.
CUP 2018-2022