Uitnodigingskader: waar zonnevelden en windmolens kunnen komen

Een uitnodigingskader geeft aan waar er in de gemeente plek is voor zonnevelden en waar er plek is voor windmolens. Het uitnodigingskader geeft ook aan waar de zonnevelden en windmolens aan moeten voldoen. Leusden heeft een uitnodigingskader zonne-energie. Voor windenergie is nog niets beslist, er moet eerst onderzoek komen. 

Leusden heeft een uitnodigingskader voor zonne-energie. Voor windenergie hebben we gezegd dat we eerste onderzoek moeten doen samen met de regio Amersfoort. Het gaat dan om eventuele mogelijkheden langs de snelweg A28. 

In het uitnodigingskader voor zonne-energie staat in het kort:

  • De gemeente plaatst zelf geen zonnepanelen. Grondeigenaren kunnen met plannen komen om op hun grond duurzaam energie op te wekken. De voorstellen moeten aan voorwaarden voldoen.
  • In de zonneladder staat waar zonnepanelen of zonnevelden kunnen komen.
  • Het gaat om plannen voor zonnepanelen buiten de bebouwde kom en eventueel kleine windmolens op agrarische erven. We onderzoeken of deze kleine windmolens hoger mogen worden dan nu is toegestaan.
  • Eind 2023 bekijken we hoe het ervoor staat en bepalen we wat er nodig is voor de jaren erna.

Op de website www.leusdenzonenwind.nl vindt u het boekje over het uitnodigingskader en een verslag van de inwonersparticipatie. 

Heel veel inwoners hebben meegepraat over zonnevelden en windmolens in Leusden. U kunt deze reacties nalezen op www.leusdenzonenwind.nl.

In het uitnodigingskader staat dat minimaal 51 procent van de netto opbrengst van een zonneveld bestemd moet zijn voor lokale eigenaren en/of lokale participatie. Bijvoorbeeld via een lokale energiecoörperatie of een omgevingsfonds. Bij een omgevingsfonds worden de geldopbrengsten ingezet voor de omgeving zoals natuurontwikkling, voor buurthuizen of sportvoorzieningen.

De gemeente werkt aan een circulaire economie. Tegen de tijd dat de eerste zonnevelden ‘opgeruimd’ moeten worden, worden alle materialen hergebruikt. De gemeente zegt toe dit mee te nemen in de gesprekken met initiatiefnemers.