Uitnodigingskader: waar zonnevelden en windmolens kunnen komen

Een uitnodigingskader geeft aan waar er in de gemeente plek is voor zonnevelden en waar er plek is voor windmolens. Het uitnodigingskader geeft ook aan waar de zonnevelden en windmolens aan moeten voldoen. Leusden heeft een uitnodigingskader zonne-energie. Voor windenergie moet er eerst een onderzoek komen.

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn en alleen nog duurzame energie gebruiken. Daarvoor zijn in Leusden zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en in het buitengebied nodig. En daarbij ook windmolens. Maar niet alles kan overal. Hiervoor zijn duidelijke regels nodig voor iedereen die in onze gemeente een zonneveld of windmolen wil bouwen. De regels in Leusden voor zonnevelden zijn te vinden in het uitnodigingskader zonne-energie. Plannen voor een zonneveld zijn met het uitnodigingskader makkelijk vooraf te beoordelen. Dat zorgt voor helderheid bij initiatiefnemers, bewoners en gemeente.

Leusden heeft een uitnodigingskader voor zonne-energie. Voor windenergie gaan we eerst samen met Amersfoort en Soest onderzoek doen naar de mogelijkheden langs de snelweg A28. Dit onderzoek geven we samen met inwoners vorm. 

In het uitnodigingskader voor zonne-energie staat in het kort:

  • De gemeente plaatst zelf geen zonnepanelen. Grondeigenaren kunnen met plannen komen om op hun grond duurzaam energie op te wekken. De voorstellen moeten aan voorwaarden voldoen.
  • In de zonneladder staat waar zonnepanelen of zonnevelden kunnen komen.
  • Het gaat om plannen voor zonnepanelen buiten de bebouwde kom en eventueel kleine windmolens op agrarische erven. We onderzoeken of deze kleine windmolens hoger mogen worden dan nu is toegestaan.
  • Eind 2023 bekijken we hoe het ervoor staat en bepalen we wat er nodig is voor de jaren erna.

In het uitnodigingskader staat dat minimaal 51 procent van de netto opbrengst van een zonneveld bestemd moet zijn voor lokale eigenaren en/of lokale participatie. Bijvoorbeeld via een lokale energiecoörperatie of een omgevingsfonds. Bij een omgevingsfonds worden de geldopbrengsten ingezet voor de omgeving zoals natuurontwikkling, voor buurthuizen of sportvoorzieningen.

De gemeente werkt aan een circulaire economie. Tegen de tijd dat de eerste zonnevelden ‘opgeruimd’ moeten worden, worden alle materialen hergebruikt. De gemeente zegt toe dit mee te nemen in de gesprekken met initiatiefnemers.

Voor de komende 10 jaar moeten we onze energie uit zon en wind opwekken. Daarna kunnen we hopelijk ook andere technieken gebruiken.