Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 
 2. Wet sociale werkvoorziening, art. 2 lid 3 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2008nieuwe regeling

08-07-2008

Leusder Krant

2008/5875

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 27 mei 2008, nummer 2008/5875:

vindt het nodig dat er regels komen voor de manier waarop Wsw-geïndiceerden betrokken zijn bij het beleid van de Wet sociale werkvoorziening;

heeft artikel 147 van de Gemeentewet gelezen;

heeft artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening gelezen;

besluit

vast te stellen:

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • b

   regiogemeenten: de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg;

  • c

   Wsw-geïndiceerden: ingezetenen van de regiogemeenten die voor de Wet sociale werkvoorziening geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers.

  • d

   cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt bij de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

  • e

   cliëntenraad Wsw: de door de colleges van de regiogemeenten ingestelde cliëntenraad van Wsw-geïndiceerden;

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wswvanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening, zodat dit bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Bevoegdheden en reikwijdte

In het kader van de cliëntenparticipatie Wswwordt een cliëntenraad Wsw opgericht, die:

 • 1.

  de colleges adviseert over onderwerpen die de totstandkoming, uitvoering en de evaluatie van Wsw-beleid betreffen, voor zover het niet gaat om individuele situaties en bedrijfsvoering;

 • 2.

  op het terrein van gemeentelijk Wsw-beleid wordt betrokken bij de volgende onderwerpen:

  • a

   beleid van de regiogemeenten ten aanzien van de invulling van de doelstelling ‘behoud van de Wsw-voorziening voor mensen met beperking en waar mogelijk werk bij een reguliere werkgever’;

  • b

   beleid van de regiogemeenten ten aanzien van persoonsgebonden budget, cliëntenparticipatie en wachtlijstbeheer;

  • c

   beleid van de regiogemeenten voor activering van Wsw-geïndiceerden op de Wsw-wachtlijst (sluitende aanpak).

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  Het college vraagt de cliëntenraad Wswin ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies meegenomen kan worden in het besluitvormingsproces;

 • 3.

  Wanneer het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad Wsw, worden de redenen daarvan meegedeeld aan de cliëntenraad Wsw;

 • 4.

  Het college verstrekt aan de cliëntenraad Wswtijdig, en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Bij het ontvangen van de informatie kan geheimhouding worden opgelegd;

 • 5.

  De aan de cliëntenraad Wsw gevraagde adviezen worden binnen drie weken uitgebracht.

Artikel 5 Overleg

 • 1.

  De cliëntenraad Wswvergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste een derde van de leden dat nodig vindt;

 • 2.

  Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen;

 • 3.

  De vergaderingen zijn als regel openbaar;

 • 4.

  Wanneer door één van de colleges van de regiogemeenten ten aanzien van bepaalde informatie als bedoeld in artikel 4, lid 4 geheimhouding wordt opgelegd, worden de betreffende zaken in een besloten deel van de vergadering behandeld;

 • 5.

  Indien gewenst zal de directeur van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort of zijn vervanger de vergadering bijwonen voor het geven van toelichting of advies;

 • 6.

  Minimaal één maal per jaar wordt bestuurlijk overleg gevoerd waarbij de portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Leusden aanwezig is.

Artikel 6 Benoeming en samenstelling

 • 1.

  De cliëntenraad Wsw bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen, waarvan:

  • a

   minimaal tweederde Wsw-geïndiceerde is als bedoeld in artikel 1 Wsw,

  • b

   maximaal eenderde werkzaam is of vrijwilliger is bij een relevante maatschappelijke organisatie.

 • 2.

  De leden hebben zitting in de cliëntenraad Wsw op persoonlijke titel. Als zij lid zijn van een maatschappelijke organisatie zullen zij in de cliëntenraad Wsw opereren zonder last of ruggespraak.

 • 3.

  De leden worden, op voordracht van de cliëntenraad Wsw, door het college van de regiogemeente waar het betreffende lid woonachtig is, benoemd.

 • 4.

  Installatie van de leden van de cliëntenraad Wswgeschiedt de eerste keer op voordracht van de colleges van de regiogemeenten.

Artikel 7 Onafhankelijk voorzitter

 • 1.

  De vergaderingen van de cliëntenraad Wswworden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die geen Wsw-geïndiceerde is en niet werkzaam is in dienst van (één van) de regiogemeenten of de Wsw-uitvoeringsorganisatie;

 • 2.

  De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar op persoonlijke titel benoemd door het college van de gemeente Amersfoort, op voordracht van de cliëntenraad Wswen de directeur van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort. De voorzitter kan twee maal worden herbenoemd;

 • 3.

  Bij afwezigheid van de onafhankelijke voorzitter treedt de cliëntenraad Wsw in overleg met de directeur van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort over de aanwijzing van een vervanger;

 • 4.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a

   Vaststellen van de agenda in overleg met de secretaris;

  • b

   Bepalen van de dag, tijdstip en plaats van de vergadering;

  • c

   Leiden van de vergadering;

  • d

   Vertegenwoordigen van de cliëntenraad Wswnaar buiten.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  Het college van de gemeente Leusden stelt aan de cliëntenraad Wswjaarlijks een subsidie beschikbaar waarmee de cliëntenraad Wswredelijkerwijs de belangen kan behartigen van de in de regiogemeenten wonende Wsw-geïndiceerden;

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks toegekend op aanvraag van de cliëntenraad Wswmiddels een begroting;

 • 3.

  Het college van de gemeente Amersfoort wijst een medewerker van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid aan als vast aanspreekpunt voor de cliëntenraad Wsw;

 • 4.

  De gemeente Amersfoort stelt vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van de cliëntenraad Wsw;

Hoofdstuk II SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening heet Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze verordening afwijken, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Aldus vastgesteld door de raad van Leusden,

in zijn openbare vergadering van 8 juli 2008,

ir. T. Rolle drs. C.J.G.M. de Vet

griffier voorzitter van de raad

Toelichting Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Artikelsgewijs

Artikelen of onderdelen die geen vragen oproepen worden niet nader toegelicht.

Artikel 1

Ad 1b: deze gemeenten vormen gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling RWA, de uitvoeringsorganisatie Wet sociale werkvoorziening in onze regio.

Ad 1c: Een Wsw-indicatie wordt, volgens een aantal criteria, onafhankelijk afgegeven door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Een persoon met een arbeidshandicap kan vrijwillig bepalen of hij/zij een Wsw-indicatie aanvraagt. Vanwege de aard van de handicap kan het voorkomen dat een persoon zich laat vertegenwoordigen door een niet-Wsw-geïndiceerde.

Artikel 4

Dit artikel geeft aan op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 8.

Artikel 6

Is een cliëntenraad Wsw niet binnen de gemeente actief dan rust op burgemeester en wethouders de inspanningsverplichting om de totstandkoming en minimale bezetting daarvan te bevorderen.

Artikel 7

Gekozen is voor een onafhankelijke voorzitter om te bewerkstelligen dat adviezen zo neutraal mogelijk (zonder herkomst van gemeente, doelgroep enz.) worden gegeven.

Artikel 8

Het college stelt de cliëntenraad Wsw middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van haar taken in het kader van deze verordening. Kosten worden alleen vergoed voor zover deze zijn opgenomen in de begroting en ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit laatste zal de cliëntenraad Wsw aannemelijk moeten maken door middel van het voeren van een boekhouding.