Subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2020-1

Er is subsidie beschikbaar voor reguliere peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE). Het gaat om peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Voorschoolse educatie is voor peuters die het risico lopen dat ze niet goed kunnen meekomen op de basisschool. Kinderopvangorganisaties, die peuteropvang en/of VVE aanbieden kunnen subsidie aanvragen. De deadline van de aanvraagtermijn is 31 december 2019.
aanvragen subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie

De subsidie geldt per kindplaats in een kinderopvanglocatie in Leusden. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de kwaliteitseisen van hoofdstuk 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. En aan de Regeling wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Voorwaarden voor subsidie voorschoolse educatie zijn onder andere:

 1. U voldoet aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie voor voorschoolse educatie. Die eisen zijn opgenomen in de kwaliteitskader VVE van de onderwijsinspectie. En staan beschreven in het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’.
 2. U biedt u die minimaal 40 weken per jaar aan. Het gaat dan per week om een aanbod van tenminste 12 uur verdeeld over 4 dagdelen.
 3. U werkt (pro)actief mee bij het (mee)realiseren van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Het gaat om het ontwikkelen, versterken en vergroten van ouderbetrokkenheid. En ook om het realiseren van een (warme) overdracht naar het basisonderwijs of een andere passende instelling.

Een voorwaarde voor reguliere peuteropvang is onder andere, dat u minimaal 40 weken per jaar peuteropvang aanbiedt. Het gaat dan per week om een aanbod van tenminste 8 uur verdeeld over 2 dagdelen.

Voor voorschoolse en reguliere peuteropvang geldt:

 1. U werkt met een kind- en/of ontwikkelvolgsysteem.
 2. U houdt de administratie bij van de doelgroepen waaruit het aantal benutte kindplaatsen per kalenderjaar duidelijk blijkt.
 3. Voorafgaand aan ieder kwartaal geeft u een prognose van de verwachte bezetting van de kindplaatsen.

Alle voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020-1 Gemeente Leusden. De looptijd van deze regeling is van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020
 

Het college beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020-1. 

Subsidieplafond voor 2020 (1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020):

 • voorschoolse educatie € 42.000,-
 • peuteropvang € 37.000,-

Tot en met 31 december 2019 kunt u subsidie voor peuteropvang en/of voorschoolse educatie aanvragen.

Een subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Een beleidsplan dat voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 7 van de beleidsregel.
 • Een begroting met daarin een overzicht van de geraamde kosten en uitgaven van het jaar waarin de prestaties wilt verrichten.
 • De benodigde kindplaatsen voorschoolse educatie en/of peuteropvang. Hiervoor kunt u het bestand invullen.
 • Als dit van toepassing is: een overzicht van de aangevraagde bijdrage in de kosten bij (een) andere partij (en met vermelding van de stand van zaken.
 • Als dit van toepassing is: een overzicht van een opgebouwde voorziening of bestemmingsreserve.

Een bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling ondertekent het aanvraagformulier.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30