Leusden - Wilgenlaan - Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken)

donderdag 20 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
3831

Leusden - Wilgenlaan - Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken)

Logo Leusden

VERKEERSBESLUIT – L198660

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) Wilgenlaan

Burgemeester en wethouders van Leusden;

INLEIDING

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

 

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie (district Midden-Nederland). Deze heeft geen bedenkingen tegen instelling van dit verkeersbesluit.

 

Motivering

 

Een bewoner van de Wilgenlaan heeft een verzoek ingediend tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de directe omgeving van zijn/haar woning aan de Wilgenlaan. Het verzoek is getoetst aan de beleidsregels inzake de toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. De aanvrager beschikt over een geldige gehandicaptenparkeerkaart en heeft niet de mogelijkheid om de auto op eigen terrein te parkeren.

 

De locatie voor de gehandicaptenparkeerplaats is in goed overleg met de aanvrager bepaald. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de parkeermogelijkheden van de overige weggebruikers.

  

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

 • 2.

  het waarborgen van de vrijheid van verkeer.

 

Besluiten

 

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord met daarop het kenteken) op de Wilgenlaan zoals aangegeven op de bijgevoegde situatieschets.

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking zodra de borden zijn aangebracht.

 

Bezwaar

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit. Op de website van de gemeente Leusden vindt u meer informatie over het indienen van het bezwaarschrift.

 

Datum: 18 december 2018

 

het college van de gemeente Leusden,

namens deze,

   

A.G. Vermeulen

 

Manager

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30