Leusden - Wildenburgstraat/Tolboomstraat - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats

dinsdag 11 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
3833

Leusden - Wildenburgstraat/Tolboomstraat - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats

VERKEERSBESLUIT – L197731

Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats Wildenburgstraat/Tolboomstraat

Burgemeester en wethouders van Leusden;

INLEIDING

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

 

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie (district Midden-Nederland). Deze heeft geen bedenkingen tegen instelling van dit verkeersbesluit.

 

Motivering

Een bewoner aan de Wildenburgstraat heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Leusden voor een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats aan de achterzijde van de Wildenburgstraat en de Tolboomstraat. In de omgeving is geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Er is bewust gekozen om geen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, maar een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Hierdoor kunnen meerdere bewoners of bezoekers van deze gehandicaptenparkeerplaats gebruik maken. Op deze wijze kunnen de bewoners of bezoekers via een korte route de woning bereiken.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

 • 2.

  het waarborgen van de vrijheid van verkeer.

  

Besluiten

 

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij om:

 • 1.

  een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen door het plaatsen van een bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren op de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets.

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking zodra de bebording is aangebracht.

 

Bezwaar

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit. Op de website van de gemeente Leusden vindt u meer informatie over het indienen van het bezwaarschrift.

 

Datum: 4 december 2018

 

het college van de gemeente Leusden,

namens deze,

   

A.G. Vermeulen

 

Manager

 

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30