Gemeenteraad heeft uitnodigingskader zonne-energie vastgesteld

21 december 2021
solar engine

De gemeenteraad heeft op 16 december het uitnodigingskader zonne-energie vastgesteld. Voor windenergie moet er eerst een onderzoek komen.

Hiermee heeft de raad groen licht gegeven voor initiatiefnemers van energieprojecten voor zonne-energie. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat minimaal 51 procent in lokale handen is en dat de omgeving goed wordt betrokken. In het uitnodigingskader is verder vastgelegd dat er zoveel mogelijk daken in Leusden worden vol gelegd met zonnepanelen.

Zonneladder

Wethouder Fenneke van der Vegte is blij met de beslissing van de gemeenteraad. Ze benadrukt dat het uitnodigingskader zorgt voor helderheid over de spelregels. Zonnevelden kunnen niet zomaar ergens komen. In de zonneladder is een voorkeursvolgorde bepaald waarin natuurgronden worden ontzien en het plaatsen van zonnepanelen op daken en langs randen van bedrijventerreinen juist de voorkeur krijgen. Zorgvuldigheid is voor de gemeenteraad essentieel. Bij elk energieproject willen zij vooraf weten hoe de algemene eisen uit het uitnodigingskader concreet uitpakken op die specifieke locatie.

Onderzoek windenergie

De gemeenteraad vindt het nog te vroeg om te spreken van kaders voor windenergie. De  eerste stap is het doen van onderzoek naar windenergie langs de A28. Voor het vervolgproces vindt de raad drie dingen belangrijk. Dat we samen met inwoners het onderzoek vormgeven. Dat we een onderzoeksbureau laten berekenen welke geluid- en slagschaduweffecten er mogelijkerwijs optreden. En dat we met de buurgemeenten Amersfoort en Soest samenwerken. Pas als daaruit blijkt dat windenergie langs de A28 mogelijk is, zal de raad een besluit nemen over de kaders en uitgangspunten die daarvoor moeten gelden.

Verantwoordelijkheid

Drie kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Leusden wil zijn verantwoordelijkheid nemen en ziet het belang om zoveel mogelijk energie te besparen en over te stappen naar duurzaam opwekken van energie. Tegelijk erkent het college ook dat veel inwoners zorgen hebben. Van der Vegte: “Dat is begrijpelijk. Want zonnevelden en windmolens veranderen de omgeving. Mensen maken zich zorgen over windmolens dicht bij woningen en ook de zorg voor de natuur vinden veel mensen belangrijk. Daar moeten we de komende tijd goed mee omgaan en met elkaar in gesprek blijven om te zoeken naar de beste oplossingen. Inwoners mogen er in elk geval op rekenen dat we vol blijven inzetten op energiebesparing en zonnepanelen op daken van huizen en gebouwen. Alle energie die we niet verbruiken, hoeven we dan ook niet op te wekken.”

Raadsstukken

De gemeenteraad heeft op 16 december het uitnodigingskader vastgesteld. Tijdens die vergadering zijn drie amendementen en twee moties aangenomen. Alle raadsstukken zijn te vinden bij de agenda van de betreffende raadsvergadering.