Tijdelijke opvang van 80 jonge vluchtelingen in Leusden

31 mei 2022
Logo van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Vanaf woensdag 1 juni 2022 vangt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor 2 maanden ongeveer 80 jonge vluchtelingen op in Leusden. Het gaat om alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). Zij worden opgevangen in het Van der Valk hotel.

De grote toestroom van mensen in ons land heeft tot gevolg dat er in de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer is. Op korte termijn moeten er tijdelijk veel extra opvangplekken worden gevonden in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het dringende verzoek gedaan om ook in Leusden crisisnoodopvang te bieden aan nieuwe vluchtelingen. De gemeente Leusden heeft aangeboden te helpen door met het COA de opvang mogelijk te maken in Hotel Van der Valk in Leusden. De gemeente Leusden heeft bij het COA aangegeven als gemeente vanzelfsprekend een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgave. 

De vluchtelingen

Ongeveer 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) worden in het Van der Valk hotel opgevangen. Zij hebben in Nederland nog geen status. Zij gaan de asielprocedure in en zijn in afwachting van het moment waarop zij zich kunnen registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alle minderjarige vluchtelingen krijgen een voogd. Dat gebeurt via het NIDOS, de voogdijinstelling voor deze jongeren.

Het COA neemt maatregelen en zorgt ervoor dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig, die de jongeren helpt in hun asielproces en en toeziet op de gang van zaken in en om de locatie. Het COA is ervaren in de opvang van deze doelgroep. Begin dit jaar werden in Leusden voor een korte periode in het ISVW-hotel jonge vluchtelingen opgevangen en dit verliep plezierig.

De bedrijven in de directe omgeving van Hotel van der Valk zijn per brief door het COA over de opvang geïnformeerd. 

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met het COA via e-mail of telefoon.

Meer informatie  

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)