Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Leusden streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.leusden.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website www.leusden.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Leusden is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Leusden verklaart dat de website www.leusden.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 26-11-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Leusden, J.H. Wilbrenninck (Manager). De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-11-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@leusden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website www.leusden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leusden dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Proces afspraak maken: Wanneer stap 1 Uw producten is afgerond is dit zichtbaar gemaakt door middel van een kruisje erachter. Voor deze indicatie is geen tekstalternatief.
  • oorzaak: Punt 1 is een punt dat door de leverancier niet juist is geprogrammeerd.
  • gevolg: Wij voldoen niet aan Accessibility toets
  • alternatief: Op dit moment niet. We passen dit aan.
  • maatregel: We geven leverancier opdracht om punt 1 op te lossen.
  • planning: 30-11-2019
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • 1.3.1-1 Op de Contactpagina staan links opgesomd onder de kop 'Sociale media'. Het is niet als lijst opgemaakt en hoeft daarom niet als lijst te worden gecodeerd. Het is echter wel handig voor screenreadergebruikers, omdat zij meteen horen dat er een opsomming komt. https://www.leusden.nl/contact.html
  • 1.3.1-2 Op de volgende pagina is onder 'Abonneren' een lijst te zien die niet als lijst is gecodeerd. www.leusden.nl/nieuws-en-bekendmakingen/bekendmakingen.html
  • 1.3.1-3 Op de volgende pagina zijn koppen niet als heading gecodeerd. Voorbeelden:'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019', 'Artikel 1 Begripsomschrijvingen', 'besluit:', Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019'Op dezelfde pagina zijn kolomkoppen van tabellen niet als table heading (th) gecodeerd. In een tabel wordt soms meer kolomkoppen in een kolom opgenomen. Bijvoorbeeld tabel onder 'Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand' en 'Hoofdstuk 2 Reisdocumenten'.https://www.leusden.nl/nieuws-en-bekendmakingen/bekendmakingen/bekendmaking/gv-detail/202-gemeente-leusden-kennisgeving-van-verleende-omgevingsvergunning-/
  • 1.3.1-4 De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor ulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/College_Uitvoeringsprogramma_2018-2022.pdf en https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Afbeeldingen/Afval/PMD_inlegvel_leusderkrant_en_website.pdf Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Alle kantoorbestanden die na 23 september 2018 op een digitaal kanaal worden geplaatst moeten toegankelijk zijn op het moment dat de betreffende website of mobiele app aan de wetgeving moet voldoen. Dat is voor bestaande websites 23 september 2020, websites die ná 23 september 2018 zijn gebouwd dienen al op 23 september 2019 te voldoen. Het is echter wel aan te raden om de gevonden problemen op te lossen. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van. Let op: documenten voor actieve administratieve processen dienen altijd toegankelijk te zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een document met een formulier om een paspoort of vergunning aan te vragen. Organisaties die zich beroepen op deze uitzondering, dienen in de toegankelijkheidsverklaring aan te geven welke maatregelen ter verbetering zijn genomen, welke alternatieven er worden geboden en wanneer wel aan de verplichting zal worden voldaan. Zie voor de volledige uitleg https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/inhoud-die-niet-toegankelijk-hoeft-te-zijn/kantoorbestandsformaten .
  • oorzaak: 1.3.1-1 Dit is niet meegenomen in het ontwerp van 2016.
  • 1.3.1-2 Dit is niet meegenomen in het ontwerp van 2016.
  • 1.3.1-3 Dit heeft te maken met de import vanuit Overheid.nl Bekendmakingen.
  • 1.3.1-4 Dit zijn documenten aangemaakt voor 23 september 2018
  • gevolg: 1.3.1-1 en 1.3.1-2 geven problemen bij voorleessoftware. 1.3.1-3 kunnen problemen geven problemen bij voorleessoftware, printen en maken het de pagina's minder toegankelijk. 1.3.1-4 PDF documenten zijn ontoegankelijk.
  • alternatief: Er zijn geen alternatieven aanwezig. Problemen bij 1.3.1-1 en 1.3.1-2 moeten worden opgelost door CMS leverancier. 1.3.1-3 en 1.3.1-4 zijn problemen die organisatie moet oplossen.
  • maatregel: 1.3.1-1 en 1.3.1-2 zijn doorgegeven aan CMS leverancier. 1.3.1-3 en 1.3.1-4 onderzoeken weof we betreffende pagina's in html kunnen plaatsen of in ieder geval in een toegankelijk formaat. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een volledig rapport digitaal toegestuurd te krijgen.
  • planning: 31-12-2019
 3. 1.3.2 (= SC uit 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A])
  • Op het nieuwsoverzicht staan afbeeldingen voor de koppen van het nieuwsartikel. Voor blinde gebruikers is lastig te bepalen bij welk artikel bij de afbeelding hoort. Wanneer de afbeelding onder de kop wordt gezet is dit probleem opgelost. Deze volgorde hoeft alleen in de code zo te zijn. Visueel kan het blijven zoals het is.https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws.html 
  • oorzaak: 1.3.2 Dit is niet meegenomen in het ontwerp van de templates van onze website in 2016.
  • gevolg: Blinden en andere mensen die van hulpsoftware gebruik maken krijgen niet te horen welke afbeelding bij welke tekst/nieuwsbericht hoort.
  • alternatief: We maken de afbeeldingen decoratief, zodat ze niet 'gezien' worden door de voorleessoftware. Dit voorkomt verwarring en onduidelijkheid.
  • maatregel: Dit punt doorgeven aan de CMS leverancier zodat deze het kan wijzigen in de code.
  • planning: 31-12-2019
 4. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • 1.4.3-1 In de header op elke pagina staat een invoerveld 'Zoek' waarvan de placeholder onvoldoende contrast heeft: contrastratio: 2,9:1.https://www.leusden.nl/ 
  • 1.4.3-2 De tekst van de kruimelpaden op meerdere pagina's heeft onvoldoende contrast: 3,6:1.https://www.leusden.nl/contact.html\ en https://www.leusden.nl/madelagehof.html en https://www.leusden.nl/zoeken.html?q=overzicht&tx_solr%5Bpage%5D=1
  • 1 1.4.3-3 Proces Afspraak maken. De tekst van de stappen van het proces hebben onvoldoende contrast: 2,6:1. Minimaal moeten de stappen die klikbaar zijn voldoende contrast hebben.https://www.leusden.nl/afspraakmaken.html?home2#select 
  • 1.4.3-4 Proces Afspraak maken stap '1 Uw producten'De tekst 'Selecteer' in de selectbox onder 'Product' heeft onvoldoende contrast; 2,8:1 https://www.leusden.nl/afspraakmaken.html?home2#select 
  • 1.4.3-5 De oranje tekst of witte tekst op oranje achtergrond op de kaart heeft onvoldoende contrast; 2,4:1. Bijvoorbeeld: de cijfers in oranje cirkels, De oranje koppen en tekst in pop-ups.
  • oorzaak: 1.4.3-1 en 1.4.3-2 Dit is niet meegenomen in het ontwerp van onze website in 2016. 1.4.3-3 en 1.4.3-4 Wij zijn afhankelijk van een externe partij die dit aanbiedt. 1.4.3-5 Dit is voor ons onduidelijk waar dit optreedt.
  • gevolg: Voor mensen met een visuele beperking zou de informatie minder toegankelijk kunnen zijn.
  • alternatief: Geen alternatief.
  • maatregel: 1.4.3-1 en 1.4.3-2 Wij hebben onze CMS leverancier verzocht om dit aan te passen 1.4.3-3 en 1.4.3-4 Leverancier van de applicatie TimeBlockr, vragen om dit aan te passen.
  • planning: 31-12-2019
 5. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])
  • Er is geen mogelijkheid om het logo en de zoekfunctie over te slaan. Deze komen op elke pagina voor. Een toetsenbordgebruiker moet deze elementen steeds passeren om bij de hoofdinhoud te komen.
  • oorzaak: Dit is niet meegenomen in het ontwerp van onze website in 2016.
  • gevolg: Blinden en toetsenbordgebruikers krijgen elke keer deze elementen te zien, zonder de mogelijkheid om dit over te slaan.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Wij hebben onze CMS leverancier verzocht om dit aan te passen door skiplink boven aan de pagina aan te bieden.
  • planning: 31-12-2019
 6. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • Als wordt ingezoomd tot 200% met een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels, dan is de focus is niet zichtbaar op het logo bovenaan de startpagina. Dit doet zich alleen in Firefox voor.https://www.leusden.nl/
  • oorzaak: Niet goed getest van de nieuwe versie van Firefox. Dit is niet meegenomen in het ontwerp in van onze website in 2016.
  • gevolg: Als wordt ingezoomd tot 200% met een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels, dan is de focus is niet zichtbaar op het logo bovenaan de startpagina.
  • alternatief: Andere browser gebruiken. Niet zo ver inzoomen.
  • maatregel: Wij hebben onze CMS leverancier verzocht om dit aan te passen.
  • planning: 31-12-2019
 7. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • De uitklapbare elementen hebben niet direct een statusaanduiding (samen- of uitgevouwen). Pas na bediening komt er aria-expanded="true" bij te staan. De statusaanduiding moet er permanent zijn.https://www.leusden.nl/madelagehof.zie ook www.leusden.nl/afspraakmaken.html
  • oorzaak: Dit is niet meegenomen in het ontwerp van onze website in 2016.
  • gevolg: Slechtzienden zouden kunnen denken dat er niet meer informatie is. Alleen als je de juiste software gebruikt wordt dit aangegeven.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Wij hebben onze CMS leverancier verzocht om dit aan te passen.
  • planning: 31-12-2019
 8. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Op de volgende pagina heeft het frame met kaart geen title attribuut. Hierdoor heeft het element geen naam en is niet herkenbaar voor bijvoorbeeld screenreaders.https://www.leusden.nl/nieuws-en-bekendmakingen/bekendmakingen.html
  • oorzaak: Dit is niet meegenomen in het ontwerp van de website in 2016. Advies: Voor kaarten geldt een uitzondering. Deze hoeven (nog) niet toegankelijk gemaakt te worden, tenzij het voor navigatie dient.
  • gevolg: Screenreaders zien het frame met kaart niet.
  • alternatief: Wij zijn aan het onderzoeken welk alternatief het beste past.
  • maatregel: Wij vragen onze CMS leverancier is om op pagina Bekendmakingen de sluitknop van een pop-up in de kaart een naam te geven. www.leusden.nl/nieuws-en-bekendmakingen/bekendmakingen.html
  • planning: 31-12-2019

Evaluatie en onderzoekresultaten

https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Documenten/Over_deze_website/Accessibility_toetsing_volledig_rapport_check_7074_auto_rapport.pdf 

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Een aantal punten uit de toets zijn inmiddels opgelost. Een aantal zijn we op dit moment aan het oplossen. In december 2019 wordt er een nieuw onderzoek door de Stichting Accessibility gedaan op basis van WCAG 2.1 AA

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30