Herinrichting Burgemeester de Beaufortweg

De Burgemeester de Beaufortweg is toe aan groot onderhoud. De riolering wordt vervangen en de afvoer van regenwater wordt losgekoppeld van de afvoer van het vuilwater. Voor deze werkzaamheden wordt de weg opengebroken tussen de Hamersveldseweg/Zwarteweg en de Groene Zoom.

Tijdens de inloopavond op 13 maart 2023 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd bij vier informatiepunten over verkeer, riolering en afkoppelen, groen en verhardingen en over het proces. Buurtbewoners en andere gebruikers van de weg/belangstellenden konden tijdens deze inloopavond vragen stellen en reageren op het concept. De input wordt waar nodig verwerkt in het voorlopig ontwerp.

U kunt nog tot 15 mei 2023 reageren/meepraten over het voorlopig ontwerp. U kunt ons op werkdagen bellen op 14 033 of een mail sturen naar gemeente@leusden.nl. Wilt u het voorlopig ontwerp ontvangen? Stuur dan een mail naar gemeente@leusden.nl. onder vermelding van voorlopig ontwerp Burgemeester de Beaufortweg.

Toelichting keuze voorlopig ontwerp voor deel 50 km/per uur en deel 30 km/per uur straat

De input van de buurtbewoners en andere belangstellenden is als zeer waardevol ervaren. Waar mogelijk is deze input meegenomen in het voorlopig ontwerp. Zo komt er op nadrukkelijk verzoek van bewoners een voetpad aan de zuidzijde tussen het park en de Madelagehof. Ook laten we het ingetekende verkeersplateau tussen de Hohorstlaan en de Zwarteweg in eerste instantie achterwege. Als na de herinrichting uit metingen blijkt dat de snelheid acceptabel is, dan blijft dat zo.

De Burgemeester de Beaufortweg is een aanrijroute naar verschillende woonwijken en winkelcentrum Biezenkamp. Ook is de weg een overgang van de hoofdweg Groene Zoom en de zogenoemde erftoegangsweg Zwarteweg/Hamersveldseweg. Door een overgang te maken van een 50 km/uur naar een 30 km/uur zone, ter hoogte van de Berkenlaan/Princenhoflaan, wordt de verandering van de weg meer benadrukt en daardoor duidelijker. In het 50 km/uur deel worden de fietspaden vrijliggend. Dit bevordert de veiligheid van de fietsers in dit deel van de weg. Ook komt er meer groen in de straat.

Fietsstraat goed afgewogen

Een aantal buurtbewoners wil graag dat de weg als fietsstraat wordt ingericht. Deze variant is daarom goed bekeken. Er zijn eerder gehouden verkeerstellingen geraadpleegd. Ook hebben we met de gemeente Amersfoort contact gehad over een fietsstraat in deze gemeente: de Bisschopsweg. Het verschil met de Burgemeester de Beaufortweg is dat er dagelijks op de Bisschopsweg zo’n 3.800 fietser rijden en 500 auto’s. Het aandeel fietsers is veel hoger ten opzichte van de auto.

Op de Burgemeester de Beaufortweg is dit aantal ongeveer gelijk: 2.500 fietsers en 2.500 auto’s per dag. In de praktijk betekent dit, dat automobilisten steeds de fietsers geforceerd in gaan halen. Vrachtverkeer rijdt regelmatig ook over de zijkanten van de verharding, door de breedte van het voertuig. En er zijn extra snelheidsremmende maatregelen nodig om de snelheid van 30 km per uur af te dwingen. Vooral vanuit het oogpunt van veiligheid en comfort is deze optie uiteindelijk afgevallen.

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn belangrijk om de straat toekomstbestendig te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de veiligheid in de straat en aanpassingen die te maken hebben met de klimaatverandering.

 • De Burgemeester de Beaufortweg is een zogenaamd historisch lint, omdat de straat al eeuwenlang als een verbinding naar het centrum loopt. De karakteristieke uitstraling, die de straat vroeger had, waar mogelijk weer terugbrengen.
 • De straat blijft een belangrijke fietsroute en moet door fietser veilig gebruikt kunnen worden.
 • Voetpaden moeten breed genoeg zijn.
 • Meer groen in de straat door meer en verschillende soorten beplating en hierdoor ook meer biodiversiteit (insecten, vlinder en vogels). Bewoners van de straat motiveren om ook hun voortuinen te vergroenen.
 • Verbeteren opvang regenwater. De afvoer van regenwater los van de afvoer van het vuilwater maken en waar mogelijk regenpijpen van woningen afkoppelen.

Wij horen graag wat u belangrijk vindt in uw straat. Het gaat dan bijvoorbeeld over de veiligheid in de straat, het woongenot en groen in de straat.

Op 6 april 2022 zijn we samen met de buurtbewoners op straat in gesprek gegaan. Onder meer zijn deze aandachtspunten en wensen benoemd:

 • Veilig voor fietsers, er zijn tegengestelde meningen: op de weg/niet op de weg
 • Trottoir loopt niet door
 • Gevaarlijke uitritten en kruispunten
 • Water blijft in de straat staan bij regen
 • Hard rijden in de straat
 • Geluidhinder en trillingen door onder andere zwaar verkeer en ondergrond
 • Verharding rommelig, er zijn tegengestelde meningen: wel/geen klinkers

Wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met zoveel mogelijk straatbewoners. Wel staat voorop dat het buurtbelang zwaarder weegt dan het individuele belang. Daarnaast zijn er ook uitgangspunten van de gemeente die doorgevoerd moeten worden.

 • 6 April 2022 schouw met buurtbewoners. Tijdens deze bijeenkomst is in vier groepen ter plekke op straat besproken wat de aandachtspunten/wensen zijn.
 • 4 Juli 2022 informatieavond voor buurtbewoners. Tijdens deze avond zijn vier schetsmatige suggesties voor de straat gepresenteerd. Buurtbewoners kunnen tot 22 augustus 2022 reageren.
 • Half september 2022 op basis van alle input is op basis van alle schetsen een voorlopig ontwerp gemaakt. Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging in de brievenbus voor een bijeenkomst.
 • Begin maart 2023 op basis van alle schetsen en input is een voorlopig ontwerp gemaakt. Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging in de brievenbus voor een bijeenkomst.
 • 13 maart 2023 het voorlopig ontwerp wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst. Buurtbewoners kunnen reageren op het ontwerp. Ook andere gebruikers van de weg/belangstellenden worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
 • Tot 15 mei 2023 mogelijkheid reageren op voorlopig ontwerp.
 • Mei/juni 2023 het voorlopig ontwerp wordt aangepast als daar aanleiding voor is.
 • Juni 2023 buurtbewoners worden geïnformeerd over eventuele aanpassingen in het voorlopig ontwerp.
 • September 2023 definitief ontwerp gereed. Dit is een uitwerking van het voorlopig ontwerp.
 • September 2023 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurtbewoners. Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd en buurtbewoners krijgen meer informatie over het afkoppelen van hemelwater. Daarnaast wordt ook de planning van de uitvoering besproken.
 • September/oktober 2023 voorstel aan de gemeenteraad om krediet voor het opstellen van het definitief ontwerp en de uitvoering van de plannen beschikbaar te stellen. Dit op basis van het voorlopig ontwerp.
 • Oktober-december 2023 aanbesteding werkzaamheden.
 • Start uitvoer rond februari 2024 (mede afhankelijk van de planning voor het vervangen van de waterleiding).

Planning onder voorbehoud

Tijdens de informatieavond zijn er vier schetsen/verkenningen gepresenteerd hoe de straat eruit kan komen te zien. Buurtbewoners hebben op de verschillende panelen hun reactie gegeven. Deze input wordt meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Reageren is mogelijk tot 22 augustus 2022. Wilt u de schetsen ontvangen die op 4 juli zijn gepresenteerd? Stuur dan een mail naar webredactie@leusden.nl onder vermelding van schetsen Burgemeester de Beaufortweg.

 • Suggestie 1: deel van de straat 50 km/per uur en deel 30 km/per uur ingericht als fietsstraat. Dit betekent dat een deel van de straat wordt ingericht als fietsroute. In het 30 km deel zijn auto’s en vrachtwagens welkom, maar te gast.
 • Suggestie 2: de hele straat 30 km/per uur ingericht als fietsstraat. Dit betekent dat de straat wordt ingericht als fietsroute (vergelijkbaar met de Bisschopsweg in Amersfoort). Auto’s en vrachtwagens zijn welkom, maar te gast.
 • Suggestie 3: de hele straat 30 km/per uur ingericht met fietsstroken. Dit betekent dat een deel van de weg ook voor de fietser is. Dit wordt gemarkeerd met een andere kleur in het straatbeeld.
 • Suggestie 4: de hele straat 30 km/per uur ingericht als woonstraat. Dit betekent meer een straat waar de auto en de fietser samen gebruik maken van de weg.

De bewoners van de Burgemeester de Beaufortweg worden uitgenodigd voor diverse informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd. Zij kunnen tijdens deze bijeenkomsten reageren op de (concept)plannen. Reageren kan ook per mail of telefonisch.

 • Een reactie sturen per mail naar gemeente@leusden.nl onder vermelding van Burgemeester de Beaufortweg
 • Bellen naar de gemeente tijdens kantooruren op 14 033

Overige belangstellenden die gebruik maken van de straat kunnen reageren op het voorlopig ontwerp dat met input van de bewoners van de straat wordt gemaakt. Een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst volgt te zijner tijd via onze communicatiekanalen zoals de gemeentepagina en social media. Wilt u persoonlijk bericht van ontvangen? Stuur dan een mail naar gemeente@leusden.nl