Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Als u tijdelijk een bouwcontainer, bouwkeet, mobiel toilet, steiger of bouwkraan op gemeentegrond plaatst, moet u in de meeste gevallen een melding doen.
Melden tijdelijk gebruik gemeentegrond

Wanneer moet ik een melding doen?

U moet een melding doen als u een bouwobject (bijvoorbeeld een bouwcontainer, bouwkeet, mobiel toilet, steiger of bouwkraan) in de openbare ruimte plaatst.

Hoe doe ik een melding en met welke termijnen moet ik rekening houden?

Voor de melding vult u het formulier ‘melding tijdelijk gebruik gemeentegrond’ volledig in. Voor het plaatsen van een bouwcontainer/bouwkeet/bouwkraan vraagt u dit minimaal 2 weken van te voren aan.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Algemeen

 1. maximaal 2 parkeerplaatsen mogen bezet worden gehouden bij het plaatsen van een container/bouwkeet;
 2. de directe buren worden door u geïnformeerd over het bouwobject;

Voorkomen van gevaar en hinder voor de omgeving

 1. instructies en aanwijzingen van de gemeente, politie, brandweer en ambulancediensten moeten altijd en direct worden opgevolgd;
 2. vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden;
 3. brandkranen en afvoerputten moeten altijd bereikbaar zijn;
 4. het bouwobject mag niet op tegels voor de geleiding van blinden en slechtzienden worden geplaatst;
 5. gehandicaptenparkeerplaatsen moeten altijd bereikbaar zijn;
 6. door het plaatsen van een bouwobject in de openbare ruimte mogen geen verkeersonveilige situaties ontstaan;
 7. bouwobjecten mogen het uitzicht voor verkeersdeelnemers in welke vorm dan ook niet belemmeren;
 8. bouwobjecten moeten altijd goed te zien zijn voor gebruikers van de openbare ruimte (dus ook ’s nachts), zodat ze geen gevaar vormen voor voorbijgangers. U moet daarbij voldoen aan de “Richtlijnen voor het markeren van onverlichte bouwobjecten” die zijn opgenomen CROW-publicatie 130;
 9. voor de hulpdiensten moet er altijd een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter beschikbaar zijn;
 10. als wegen, voet- en/of fietspaden geblokkeerd worden, vraagt u een ontheffing aan op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarbij ook een duidelijke tekening wordt aangeleverd met verkeersmaatregelen;
 11. bij plaatsing op een voetpad moet een strook van minimaal 1,50 meter vrijgelaten gehouden worden voor voetgangers;
 12. een bouwcontainer/keet mag nooit op een voet-/fietspad worden geplaatst;
 13. bij plaatsing van bouwobjecten boven de weg, niet zijnde gevelreclame, is de doorrijhoogte minimaal 4,20 meter gemeten vanaf de kruin van de weg;
 14. bij plaatsing van een bouwplaatsinrichting dient deze deugdelijk afgeschermd te zijn met hekwerken;
 15. eventuele bouwverlichting mag geen overlast veroorzaken;
 16. een container in een winkelcentrum moet een dichte container te zijn;
 17. bouwobjecten mogen niet op of nabij een speelplaats, speelveld of zandbak worden geplaatst.

Voorkomen van schade en vervuiling

 1. bij plaatsing van steigers ten behoeve van bouw-, sloop- of onderhoudswerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van vuil en voor de opvang van vallend materiaal/materieel;
 2. in de voor het publiek toegankelijke openbare ruimte moet losliggend materiaal terstond worden verwijderd ter voorkoming van val- of slipgevaar;
 3. stoffen zoals zand, aarde en grind mogen alleen in zakken worden geplaatst;
 4. bij een open puinbak of puinzak dekt u deze af tussen zonsondergang en zonsopgang (in ieder geval tussen 22:00 en 06:00 uur) ter voorkoming van vandalisme en verspreiding van vuil;
 5. er worden preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van schade aan het wegdek/verharding. Deze moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht na beëindiging van de werkzaamheden en het bouwobject op een groenstrook staat dan moet het gazon naderhand opnieuw worden ingezaaid;
 6. de gebruikte openbare ruimte moet schoon worden achtergelaten;
 7. als na het gebruik van de openbare ruimte schade wordt geconstateerd, dan wordt deze schade door de gemeente op kosten van de aanvrager hersteld.​​​​​​

Wat kost het?

Voor het tijdelijk gebruik van de gemeentegrond moet u betalen. Dit heet precariobelasting. Voor de juiste tarieven kunt u in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2024 kijken.

Wat is precariobelasting

Precariobelasting betekent dat u moet betalen voor het gebruik van gemeentegrond. U betaalt precariobelasting voor de voorwerpen die op, onder of boven de gemeentegrond worden geplaatst. Bijvoorbeeld voorwerpen op terrassen, voor kramen op standplaatsen, voor bouwobjecten en bouwmaterialen. U betaalt de belasting aan de gemeente van wie de grond is.