Wet openbaarheid van bestuur

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen. En dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Ook andere wetgeving kan hierop van invloed zijn. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Indienen Woo-verzoek

Voorwaarden indienen Woo-verzoek

  • U geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. 
  • Het gaat om documenten die bij de gemeente feitelijk aanwezig zijn. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Woo. 
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar de gemeente over beschikt. 
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. Kortom het gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. 

Hou er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden. Vanaf dat moment is de informatie voor iedereen toegankelijk (bijvoorbeeld via internet).

Indienen Woo-verzoek

U kunt uw Woo-verzoek zowel digitaal (via aparte knop) als schriftelijk indienen bij:

Gemeente Leusden
Woo-coördinator, de heer mr. R. van de Scheur
Postbus 150
3830AD Leusden

Een Woo-verzoek kan niet worden ingediend via e-mail, maar wel via een digitaal webformulier. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Reacties op Woo-verzoek

De gemeente beslist uiterlijk binnen 4 weken over het Woo-verzoek. Deze termijn kan nog eens met 2 weken verlengd worden. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden voordat de eerste 4 weken zijn verstreken. Soms bevat een Woo-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat geval worden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van het verzoek. 

Een Woo-verzoek kan worden afgewezen, geheel of gedeeltelijk. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Voorbeelden zijn de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan bezwaar maken.

Ten behoeve van de actieve openbaarmaking is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ontwikkeld. Naar verwachting zullen vanaf 1 januari 2023 op dit platform de aangewezen documenten van alle overheden gefaseerd actief geopenbaard worden. 

Meer informatie