Privacyverklaring

De gemeente Leusden vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk, volgens de wet en niet langer dan nodig. In deze verklaring staat hoe wij omgaan met privacygevoelige gegevens.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. De gemeente Leusden gebruikt die gegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens bedoelen we dat we ze verzamelen, opslaan of inzien.
 • De gemeente Leusden mag uw persoonsgegevens niet zomaar gebruiken zonder een goede reden. 
 • In het register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens we verwerken, waarvoor, wanneer en wie de gegevens in mag zien. U kunt dit register opvragen. Binnen 2 werkdagen sturen wij u het register toe.
 • Hier vindt u meer algemene informatie over privacy.
 • Hier vindt u de uitgebreide privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. 

Denk aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom is dat nodig?

Zonder deze gegevens kunnen wij u niet op een goede manier helpen. De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om iets bij u af te leveren.
 • Als er een wettelijke basis is voor de verwerking van persoonsgegevens: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opvragen
Denk aan:

 • FinanciĆ«le en medische gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
 • Aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid
 • Het gebruik van strafrechtelijke gegevens om belasting te heffen en om fraude te bestrijden

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Die kunt u altijd weer intrekken.

 • De gemeente Leusden neemt de nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens.
 • Neem contact op met uw vaste contactpersoon, casusregisseur of gezinscoach als u vragen heeft over gegevensbescherming in het domein werk, zorg en jeugdhulp.
 • De gemeente verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij ouders of voogd hiervoor toestemming hebben gegeven.
 • De gemeente geeft uw gegevens alleen aan een andere organisatie als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Laat het ons weten als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn. Een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan ook.

Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens gebruiken we alleen voor het oorspronkelijke doel. Als het toch nodig is de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijgt dan informeren wij u. U bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u die weer intrekken wanneer u wilt.

Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:  

 • Uw persoonsgegevens inzien, aan laten passen of laten verwijderen.
 • Vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te verminderen.
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Informatie: waarom zijn uw persoonsgegevens nodig, wat gaat ermee gebeuren en hoe lang worden ze bewaard.

Verzoek indienen tot inzage of wijziging persoonsgegevens

 • Digitaal een verzoek tot inzage.
 • Schriftelijk een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en beperking. Postadres: Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

Uw rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt

 • De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 • U heeft het recht een klacht in te dienen als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Udo - Malestein, Functionaris voor de Gegevensbescherming of contact opnemen met de gemeente Leusden. Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij vragen altijd naar uw legitimatiebewijs.