Subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2024

Organisaties, die peuteropvang en voorschoolse educatie aanbieden, kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Aanvragen kan tot 1 december 2023. De aanvraag moet aan een paar voorwaarden voldoen.
Aanvraagformulier subsidie PSZ en VVE 2024

Aanvragen subsidie

De subsidie geldt per kindplaats in een kinderopvanglocatie in Leusden.

Alle voorwaarden staan in de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie 2024. De regeling loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan:

Voorwaarden voor subsidie voorschoolse educatie opvang

 1. U voldoet aan de kwaliteitseisen van ede onderwijsinspectie voor voorschoolse educatie. Die eisen zijn opgenomen in het kwaliteitskader voorschoolse educatie van de onderwijsinspectie.
 2. U biedt de voorschoolse educatie minimaal 40 weken per jaar aan. Het gaat dan per week om een aanbod van tenminste 16 uur verdeeld over 4 dagdelen.
 3. U werkt (pro)actief meer bij het (mee)realiseren van de doorgaande leer- en ontwikkellijn. Het gaat om het ontwikkelen, versterken en vergroten van ouderbetrokkenheid. En om een (warme) overdracht naar het basisonderwijs of andere passende instelling mogelijk te maken.

Voorwaarden van subsidie reguliere peuteropvang

 1. U biedt minimaal 40 weken per jaar peuteropvang aan. Het gaat dan per week om een aanbod van tenminste 8 uur verdeeld over 2 dagdelen.

Voorwaarden van subsidie inzet Pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse educatie

 1. De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een pedagogisch beleidsmedewerker in ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
 2. De inzet betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 1 december 2023. Een bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling ondertekent het aanvraagformulier.

Bij de subsidieaanvraag zit:

 • Een beleidsplan dat voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 8, lid 7 van de beleidsregel.
 • Een begroting met daarin een overzicht van de geraamde kosten en uitgaven van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • De benodigde kindplaatsen voorschoolse educatie en/of peuteropvang. Hiervoor vult u een bestand in en stuurt dit mee met de aanvraag.

En als dit van toepassing is:

 • Een overzicht van de aangevraagde bijdrage in de kosten bij (een) andere partij (en met vermelding van de stand van zaken).
 • Een overzicht van een opgebouwde voorziening of bestemmingsreserve.

 • Voorschoolse educatie € 245.301,-.
 • Peuteropvang € 68.350,-.
 • Inzet van de PBM VE € 13.100,-.

Het college beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2024.