Privacyverklaring

De gemeente Leusden verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring over gegevensbescherming gaat over deze persoonsgegevens.

U heeft er recht op dat de gemeente Leusden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Leusden, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • De gemeente Leusden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt geschikte maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van onjuist gebruik?
 • Laat het ons weten. U kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

 

Hier vindt u meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gebruikt.


De gemeente Leusden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of aan de telefoon.

Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

Zonder deze gegevens kunnen wij u niet op een goede manier helpen. De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief, hierbij vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om iets bij u af te leveren.
 • Als wij hier volgens de wet toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om financiële en medische gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u deze altijd intrekken.

De gemeente Leusden heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht. Dit is opgeschreven in het register van verwerkingen (pdf, 1 MB) van de gemeente Leusden. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij gebruikt, waar de persoonsgegevens vandaan komen (ook als deze niet van de betrokkene worden verkregen) en voor welk doel de persoonsgegevens gebruikt worden.

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Leusden woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. Zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en zo nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. U kunt de toestemming geven of weigeren. Als u weigert, wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

 • De gemeente Leusden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. In een aantal gevallen bewaren wij uw gegevens langer volgens de Archiefwet.
 • De gemeente Leusden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. Zie register van verwerkingen (pdf, 1 MB).

De gemeente Leusden  verstrekt uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Leusden blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het uitgangspunt van de gemeente Leusden is dat wij uw persoonsgegevens niet delen buiten de Europese Unie. Wanneer dit toch nodig is, dan maakt de gemeente een keuze om het toe te staan of niet.

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.
Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Register van verwerkingen (pdf, 1MB)

In de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming zijn een aantal rechten voor u beschreven:

 • Uw persoonsgegevens inzien, aan laten passen of laten verwijderen.
 • Vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te verminderen.
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bij deze verzoeken vragen wij u een bevestiging van uw identiteit. Het is mogelijk dat wij andere gegevens vragen om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek contact met u op.

 • U dient schriftelijk een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en beperking of bezwaar maken, of
 • U dient een digitaal een verzoek tot inzage in.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt.

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.

 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.

 • Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt uw verzoek digitaal met DigiD of schriftelijk indienen. De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken.

 • U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wilt.

 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering): De gemeente Leusden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente) tussen zit. Wij informeren u wanneer de gemeente dit wel gaat doen met uw gegevens.

 • U heeft het recht een klacht in te dienen als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Udo - Malestein, Functionaris voor de Gegevensbescherming of contact opnemen met de gemeente Leusden. Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp.
 • Een aantal van deze taken voeren hulpverleners van sociale wijkzorgteams of jeugdteams van de gemeente uit. In deze teams werken verschillende professionals met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie, zoals persoonsgegevens en gezins- en persoonlijke situatie, met elkaar uitwisselen.
 • Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd, hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van een verwerkersovereenkomst.
 • Als u vragen heeft over Gegevensbescherming in het domein werk, zorg of jeugdhulp dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon, casusregisseur of gezinscoach die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

De gemeente Leusden heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomen we dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

 • De gemeente Leusden gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 • De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

 • Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren.

 • Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 • Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze verklaring over gegevensbescherming kan de gemeente, zonder waarschuwing, wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.leusden.nl gepubliceerd zijn.

In dit register kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken. Het register is onderdeel van de verantwoordingsplicht die wij hebben op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Het register bevat onder meer de volgende informatie: 

 • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens (zoals college of burgemeester).
 • Wat het doel is van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Van welke personen persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • De bewaartermijn van de gegevens.
 • Met wie de persoonsgegevens gedeeld worden.
 • Wat de rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Bekijk het register van verwerkingen (pdf, 1MB). Het register is nog niet volledig. Dit vullen wij de komende tijd aan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Udo - Malestein, Functionaris voor de Gegevensbescherming via 14 033 of via gemeente@leusden.nl