Omgevingswet gemeente Leusden

Wist u dat we nu in Nederland 26 wetten, 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriële regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur hebben?. Die hebben allemaal te maken met de buurt waarin u woont. Waarschijnlijk gaat op 1 januari 2024 landelijk de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen met deze wet te maken.

Wilt u vanaf 1 januari 2023 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. De proceduretijd wordt korter van 26 naar 8 weken. U kunt als inwoner/ondernemer gemakkelijker zelf initiatieven starten. 

Wat betekent dit voor u?

Stel, u wilt straks zonnepanelen plaatsen op uw woning, uw wilt een aanbouw, uw  bedrijf uitbreiden. Of u wilt een activiteit in de buurt ondernemen, zoals het aanleggen van een moestuin. U heeft dan met de nieuwe Omgevingswet te maken met maar één wet, één loket en één procedure. Dat maakt het er voor u eenvoudiger en overzichtelijker op. Als u straks iets in de leefomgeving wilt ondernemen, gaat u eerst zelf na in hoeverre dat past binnen afgesproken regels of in beleid. En u betrekt uw buren, omwonenden, bedrijven in de omgeving bij uw plan.

Wat verandert er?

De Omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarnaast vraagt de Omgevingswet om een andere benadering van de fysieke leefomgeving: de rol van de gemeente verandert. In de huidige situatie stellen de gemeenten de verschillende regels vaak centraal. Straks zullen de gemeenten meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat betekent niet dat álles mogelijk wordt. Het vergt een nieuwe werkwijze voor de gemeente. Waarbij er bij de start van initiatieven in de fysieke leefomgeving meer aandacht is voor participatie van de burger. Daarnaast zijn de adviezen die de gemeente geeft straks integraal. Wat betekent dat er vanuit verschillende gemeentelijke invalshoeken gekeken zal worden en indien nodig afstemming wordt gezocht met andere overheden (provincie en waterschappen).

Animatie omgevingswet