Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de gemeente, waardoor u rechtstreeks in uw belang geraakt wordt, kunt u bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen.
Bezwaarschrift indienen via DigiD

DigiD

Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl 

Schriftelijk bezwaarschrift indienen

U kunt u bezwaar sturen naar:

Gemeente Leusden
College van burgemeester en wethouders
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw brief moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht
 • De redenen van bezwaar     
 • Uw handtekening

Bezwaar maken

U kunt onder andere bezwaar maken tegen:

 • Afwijzing bouwvergunning
 • Afwijzing WMO Maatwerkvoorziening
 • Afwijzing urgentieverklaring
 • Afwijzing maatwerkvoorziening Jeugdhulp

Behandeling bezwaar

Uw bezwaarschrift komt terecht bij de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften. De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift en eventueel derde-belanghebbenden uit. Zij kunnen de zaak tijdens een hoorzitting toelichten. 

De hoorzitting

Tijdens de zitting is een ambtenaar aanwezig die het gemeentelijk standpunt toelicht. Hij kan reageren op wat de indiener van het bezwaarschrift naar voren brengt. Het doel van de zitting is de commissie informatie te verschaffen. Die informatie is nodig om tot een advies over het ingediende bezwaarschrift te komen.

Het advies

De commissie beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies. Aan de hand van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing. Soms ligt de beslissing bij de burgemeester of de gemeenteraad. De indiener van het bezwaarschrift krijgt een kopie van het advies. En ook van het verslag van de hoorzitting, samen met de beslissing op bezwaar van het college, de burgemeester of de raad.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Dien uw beroepschrift in via het digitale loket Rechtspraak (met uw DigiD) of schriftelijk bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Uw beroepschrift moet de volgende onderdelen bevatten: 

 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft
 • Een beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient
 • Een kopie van het besluit waartegen u beroep indient

Kosten

Als u een beroepschrift indient, moet u griffierecht betalen.

Meer informatie