Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels over het gebruik en de inrichting van de leefomgeving. Denk aan regels over bouwen, recreatie en bedrijvigheid. Het omgevingsplan is nieuw. Tot nu toe stonden er regels in allerlei verschillende (bestemmings-)plannen en verordeningen, nu staan alle regels over de leefomgeving samen in het omgevingsplan. Het omgevingsplan kan gewijzigd worden om ontwikkelingen mogelijk te maken, er is een vaste procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Het wijzigen van het omgevingsplan doorloopt 2 fasen, het ontwerp-omgevingsplan en het vaststellen van het omgevingsplan. U kunt per fase reageren. Als de gemeente het omgevingsplan gaat wijzigen, geeft de gemeente dat aan in het gemeenteblad. Daarin geeft de gemeente ook aan hoe zij inwoners en bedrijven betrekken bij de voorbereiding van deze wijziging. Het omgevingsplan kunt u bekijken via het Omgevingsloket 

Online inzien omgevingsplan

U kunt het omgevingsplan online bekijken via het omgevingsloket . Hieronder staat vermeld hoe de omgevingsplanwijzigingen worden voorbereid. Kijk voor meer informatie over de procedure van het wijzigen van het omgevingsplan.

Vóór het ontwerp-omgevingsplan

De gemeente geeft in het gemeenteblad kennis van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. In de kennisgeving staat onder andere hoe de gemeenteraad inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding gaat betrekken. Dit heet participatie.

Als het omgevingsplan een kader vormt voor projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, stelt de gemeente ook een milieueffectrapport op.

De gemeente stelt een ontwerp-omgevingsplan op. Het ontwerp-omgevingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit worden via het gemeenteblad gepubliceerd. Het ontwerp-plan ligt daarna 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) indienen. Alle zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een zienswijzennota.

Ontwerp bestemmingsplan De Leus

Zienswijze indienen

Dien uw zienswijze in via gemeente@leusden.nl  of schriftelijk bij:
Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw zienswijze moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
 • Motivatie
 • Uw handtekening 

 

De gemeenteraad stelt een omgevingsplanwijziging vast. Bij het vaststellen geeft de gemeente aan hoe ze aan participatie heeft gedaan, wat de resultaten daarvan zijn en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid. Daarna maakt de gemeente het besluit tot de omgevingsplanwijziging bekend door het te publiceren in het gemeenteblad. Vanaf dat moment ligt het vastgestelde omgevingsplan met bijbehorende stukken 6 weken ter inzage. Het omgevingsplan treedt 4 weken na de bekendmaking van het besluit in werking, tenzij de gemeente een later tijdstip voor bekendmaking kiest.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u ook al een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Dien uw beroep schriftelijk in bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

In uw beroepschrift moet staan: 

 • Naam en adres
 • Dagtekening
 • Een beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient 
 • Uw ingediende zienswijze
 • Uw handtekening

Kosten

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld.

Ter inzage bij het bestemmingsplan Mastenbroek 2: Beeldkwaliteitsplan Mastenbroek 2 - reageren op het beeldkwaliteitsplan is niet mogelijk. Beroep tegen de vaststelling van bestemmingsplan Mastenbroek 2 kan worden ingediend tot en met 2 juni 2022.


 [CJ1]Is dit relevant?

Wilt u tegen houden dat er al wordt gebouwd? U kunt, als u beroep heeft ingesteld, ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen. Wordt uw verzoek toegekend, dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Kosten

Als u bij de rechter een verzoek indient om een voorlopige voorziening, betaalt u griffiegeld. 

Heeft u bouwplannen die afwijken van het omgevingsplan, maak dan een afspraak  met het omgevingsloket. Ook dan is er vaak nog veel mogelijk.