Vraag en antwoord subsidieregeling Eurowoningen

Hier kunt u alle informatie vinden voor het aanvragen van subsidie Eurowoningen Toekomstbestendig.

De voorwaarden zijn opgenomen in de Verordening Subsidieregeling Eurowoningen Toekomstbestendig. Zie voor toelichting op maatregel 1 en 2 het Buurtplan eurowoningentoekomstbestendig

 • Maatregel 1: vervanging glas met tenminste HR++ (U-waarde 1,2 of lager) al dan niet in combinatie met vervanging kozijnen: Minimaal glasoppervlakte 15m2.
 • Maatregel 2:  Dakisolatie van het volledige dakoppervlak en met een Rd-waarde 4,5 of hoger. Let Op!  Vanuit de ISDE is de eis voor de isolatiewaarde van het dak minimaal 3,5 Rd. Met een dakisolatie van 4,5 Rd kunt u dus beide subsidies aanvragen.  
 • Maatregel 3: All-electric warmtepomp voor ruimteverwarming en tapwater bereiding, zonder backup- of piekvoorziening op aardgas. Het gaat om een apparaat waarvoor op het moment van aanvragen ook de rijkssubsidie ISDE kan worden verkregen.
 • Maatregel 4: De gasaansluiting is door de netbeheerder permanent afgesloten of verwijderd. De situatie waarin er geen gaslevering meer plaats vindt naar de woning (voor koken en verwarmen etc.) en de gasaansluiting door de netbeheerder beëindigd is.

 

U moet meesturen:

 • Een offerte met factuur en betaalbewijs met de betreffende maateregel met de specificaties van de maatregel ( Rd waarde en andere uitvoeringseisen).
 • Een uitvoeringsbewijs van de installateur met de uitvoeringsdatum.
 • Voor een warmtepomp moet u de meldcode (zoals verplicht bij ISDE subsidie) vermelden.
 • Voor maatregel 4: een periodeafrekening van de energieleverancier, waaruit de permanent beëindigde gaslevering blijkt of een document van de netbeheerder waaruit de beëindiging van de gasaansluiting blijkt.

Let op: Vanuit de ISDE is de eis voor de isolatiewaarde van het dak minimaal 3,5 Rd. Met een dakisolatie van 4,5 Rd kunt u dus beide subsidies aanvragen.

Verantwoording en vaststelling van de subsidie.

De subsidieaanvrager werkt mee aan controles die bedoeld zijn om vast te stellen dat de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd, onder andere door op verzoek: inzicht te geven in aan de maatregel gerelateerde stukken zoals offertes, betaalbewijzen, opleverrapporten e.d.; toegang tot de woning te geven aan een door de gemeente aangewezen inspecteur, zodat kan worden vastgesteld dat de bouw of installatiewerkzaamheden daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd op het moment dat blijkt dat de aanvrager niet kan of wil meewerken aan een controle zoals gesteld in het vorige lid of als uit de controle blijkt dat de maatregelen niet conform de aanvraag of de regels van deze subsidieregeling hebben plaatsgevonden.

 • Binnen 6 maanden na uitvoering van elke duurzame maatregel in uw woning. 
 • Heeft u al één of meerdere duurzame maatregelen uitgevoerd? U krijgt de vergoeding ook als deze zijn uitgevoerd na 1 januari 2020 en voldoen aan de eisen. Doe deze aanvraag dan uiterlijk vóór 1 mei 2023.

 

De subsidieregeling is beschikbaar tot en met 30 juni 2030.

Per eigenaar van een Eurowoning is maximaal € 7.187,00 beschikbaar opgedeeld in de 4 maatregelen.

De subsidie wordt toegekend voor 4 verschillende verduurzamingsmaateregelen die uiteindelijk leiden tot een situatie zonder gebruik van aardgas:

 • Maatregel 1. Vervanging glas: € 2.500,00.
 • Maatregel 2. Dakisolatie: € 1.000,00.
 • Maatregel 3. All-electric warmtepomp: € 1.250,50.
 • Maatregel 4. Permanente gasafsluiting, € 2.437,00.

Subsidieaanvragen worden binnen 6 weken na het indienen beoordeeld.

Bij positieve beoordeling van de aanvraag wordt de subsidie binnen 4 weken na beoordeling uitbetaald.

U moet de aanvraag online indienen. De gemeente en Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig helpen u graag. 

 

Ja, dat klopt.

U krijgt de vergoeding ook als de duurzame maatregel na 1 januari 2020 is uitgevoerd en voldoet aan de uitvoeringseisen. Doe deze aanvraag uiterlijk vóór 1 mei 2023.

Ja, dat klopt.

 Nee, voor elke maatregel kan maar 1x per woning subsidie worden aanvraagd.

Nee dat hoeft niet. Voor elke afzonderlijke duurzame maatregel krijgt u subsidie. U kunt dus vier keer subsidie aanvragen.

Na toekenning van subsidie voor een Aardgasvrije aansluiting voor een woning, vervalt het recht op nog niet toegekende bedragen voor maatregel 1, maatregel 2 en maatregel 3. Het eventueel niet uitgekeerde deel van de subsidie voor de betreffende woning valt daarmee vrij voor besteding aan andere onderdelen van de wijkaanpak in Rozendaal.

Met de subsidie Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van het Rijk krijgt u voor de maatregelen 1, 2 en 3 een extra vergoeding. U kunt de subsidie van de gemeente én de subsidie van het Rijk krijgen. Informatie over de ISDE subsidie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U krijgt de subsidie van de gemeente ook als u een andere subsidie krijgt. Bijvoorbeeld: een ISDE subsidie van het Rijk.

Ja, het is mogelijk om als huiseigenaar een duurzaamheidslening bij de gemeente aan te vragen. 

Het is ook mogelijk om hiervoor een energiebespaarlening af te sluiten bij het Nationaal Warmtefonds.

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werden proeftuinwijken gezocht waarvoor subsidie werd toegekend. Men zocht een bijzondere wijk met individuele warmteoplossingen als proftuin om te leren voor andere wijken. Omdat Rozendaal een bijzondere wijk is met veel bewonersparticipatie en omdat bewoners graag hun huis comfortabeler en toekomstbestendig willen maken is een subsidie toegerekend voor het verduurzamen van de woningen.

U kunt er alles over lezen op de pagina Pricacyverklaring.

De komende tijd zullen er door het Buurtteam Eurowoningen toekomstbestendig, collectieve inkoopacties worden aangeboden voor deze maatregelen. Door het Buurtteam worden daarvoor webinars en buurtcafés georganiseerd om bewoners te informeren. U kunt meer informatie vinden op de website eurowoningen toekomstbestendig.