Herinrichting Burgemeester de Beaufortweg

De Burgemeester de Beaufortweg is toe aan groot onderhoud. De riolering wordt vervangen en de afvoer van regenwater wordt losgekoppeld van de afvoer van het vuilwater. Voor deze werkzaamheden wordt de weg opengebroken tussen de Hamersveldseweg/Zwarteweg en de Groene Zoom.

De onderhoudswerkzaamheden zijn een mooie kans om de Burgemeester de Beaufortweg opnieuw in te richten. Dit doen we graag samen met de buurtbewoners en de gebruikers van de weg.

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn belangrijk om de straat toekomstbestendig te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de veiligheid in de straat en aanpassingen die te maken hebben met de klimaatverandering.

 • De Burgemeester de Beaufortweg is een zogenaamd historisch lint, omdat de straat al eeuwenlang als een verbinding naar het centrum loopt. De karakteristieke uitstraling, die de straat vroeger had, waar mogelijk weer terugbrengen.
 • De straat blijft een belangrijke fietsroute en moet door fietser veilig gebruikt kunnen worden.
 • Voetpaden moeten breed genoeg zijn.
 • Meer groen in de straat door meer en verschillende soorten beplating en hierdoor ook meer biodiversiteit (insecten, vlinder en vogels). Bewoners van de straat motiveren om ook hun voortuinen te vergroenen.
 • Verbeteren opvang regenwater. De afvoer van regenwater los van de afvoer van het vuilwater maken en waar mogelijk regenpijpen van woningen afkoppelen.

Wij horen graag wat u belangrijk vindt in uw straat. Het gaat dan bijvoorbeeld over de veiligheid in de straat, het woongenot en groen in de straat.

Op 6 april 2022 zijn we samen met de buurtbewoners op straat in gesprek gegaan. Onder meer zijn deze aandachtspunten en wensen benoemd:

 • Veilig voor fietsers, er zijn tegengestelde meningen: op de weg/niet op de weg
 • Trottoir loopt niet door
 • Gevaarlijke uitritten en kruispunten
 • Water blijft in de straat staan bij regen
 • Hard rijden in de straat
 • Geluidhinder en trillingen door onder andere zwaar verkeer en ondergrond
 • Verharding rommelig, er zijn tegengestelde meningen: wel/geen klinkers

Wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met zoveel mogelijk straatbewoners. Wel staat voorop dat het buurtbelang zwaarder weegt dan het individuele belang. Daarnaast zijn er ook uitgangspunten van de gemeente die doorgevoerd moeten worden.

 • 6 April 2022 schouw met buurtbewoners. Tijdens deze bijeenkomst is in vier groepen ter plekke op straat besproken wat de aandachtspunten/wensen zijn.
 • 4 Juli 2022 informatieavond voor buurtbewoners. Tijdens deze avond zijn vier schetsmatige suggesties voor de straat gepresenteerd. Buurtbewoners kunnen tot 22 augustus 2022 reageren.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen rondom de Burgemeester de Beaufortweg (Princenhof, Biezenkamp) die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk voorlopig ontwerp. Dit betekent dat het extra tijd kost om een integraal voorlopig ontwerp te maken. Onderstaande planning wordt daarom zo spoedig mogelijk geactualiseerd. De verwachting is dat in november 2022 het voorlopig ontwerp gepresenteerd kan worden.

 • Half september 2022 op basis van alle input is op basis van alle schetsen een voorlopig ontwerp gemaakt. Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging in de brievenbus voor een bijeenkomst.
 • Begin oktober 2022 het voorlopig ontwerp wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst. Buurtbewoners kunnen reageren op het ontwerp. Ook andere gebruikers van de weg/belangstellenden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst.
 • Oktober 2022 mogelijkheid reageren/meepraten voorlopig ontwerp.
 • Oktober/november 2022 het voorlopig ontwerp wordt aangepast.
 • Eind november/begin december 2022 buurtbewoners worden geïnformeerd over het aangepaste voorlopig ontwerp.
 • 15 December 2022 voorstel aan de gemeenteraad om krediet voor het opstellen van de definitief ontwerp en de uitvoering van de plannen beschikbaar te stellen. Dit op basis van het voorlopig ontwerp.
 • Februari 2023 definitief ontwerp gereed. Dit is een uitwerking van het voorlopig ontwerp. Kleine aanpassingen zijn nog bespreekbaar.
 • Februari 2023 er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurtbewoners. Onder meer wordt het definitief ontwerp gepresenteerd en buurtbewoners kunnen meedenken over de inrichting van de straat zoals keuze groen en meer informatie krijgen over het afkoppelen van dakwater of het vergroenen van de tuin.
 • Februari/maart 2023 start uitvoer.

Planning onder voorbehoud

Tijdens de informatieavond zijn er vier schetsen/verkenningen gepresenteerd hoe de straat eruit kan komen te zien. Buurtbewoners hebben op de verschillende panelen hun reactie gegeven. Deze input wordt meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Reageren is mogelijk tot 22 augustus 2022. Wilt u de schetsen ontvangen die op 4 juli zijn gepresenteerd? Stuur dan een mail naar webredactie@leusden.nl onder vermelding van schetsen Burgemeester de Beaufortweg.

 • Suggestie 1: deel van de straat 50 km/per uur en deel 30 km/per uur ingericht als fietsstraat. Dit betekent dat een deel van de straat wordt ingericht als fietsroute. In het 30 km deel zijn auto’s en vrachtwagens welkom, maar te gast.
 • Suggestie 2: de hele straat 30 km/per uur ingericht als fietsstraat. Dit betekent dat de straat wordt ingericht als fietsroute (vergelijkbaar met de Bisschopsweg in Amersfoort). Auto’s en vrachtwagens zijn welkom, maar te gast.
 • Suggestie 3: de hele straat 30 km/per uur ingericht met fietsstroken. Dit betekent dat een deel van de weg ook voor de fietser is. Dit wordt gemarkeerd met een andere kleur in het straatbeeld.
 • Suggestie 4: de hele straat 30 km/per uur ingericht als woonstraat. Dit betekent meer een straat waar de auto en de fietser samen gebruik maken van de weg.

De bewoners van de Burgemeester de Beaufortweg worden uitgenodigd voor diverse informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd. Zij kunnen tijdens deze bijeenkomsten reageren op de (concept)plannen. Reageren kan ook per mail of telefonisch.

 • Een reactie sturen per mail naar gemeente@leusden.nl onder vermelding van Burgemeester de Beaufortweg
 • Bellen naar de gemeente tijdens kantooruren op 14 033

Overige belangstellenden die gebruik maken van de straat kunnen reageren op het voorlopig ontwerp dat met input van de bewoners van de straat wordt gemaakt. Een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst volgt te zijner tijd via onze communicatiekanalen zoals de gemeentepagina en social media. Wilt u persoonlijk bericht van ontvangen? Stuur dan een mail naar gemeente@leusden.nl