Urgentiecommissie: voorrang bij sociale huurwoning

In bijzondere situaties kan het noodzakelijk zijn voorrang te krijgen op andere woningzoekenden bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet ingeschreven staan als woningzoekende in Leusden en minimaal 2 jaar in Leusden wonen. Lees eerst alle onderstaande informatie goed, voordat u het aanvraagformulier gaat invullen.
Aanvraagformulier urgentie

 • U woont tenminste twee jaar in Leusden.
 • U staat als woningzoekende in de gemeente Leusden ingeschreven.
 • Het kan zijn dat u urgentie krijgt, maar dat uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning. De Woningstichting Leusden moet u dan vanwege uw leeftijd en/of inkomenssituatie een woning tot een andere prijsgrens aanbieden. Laat u hierover goed informeren zodra de urgentie is verleend.

Het secretariaat 

 • Is ondergebracht bij de gemeente Leusden
 • Houdt u op de hoogte van de status van uw aanvraag

Nader advies en de kosten

Soms wil de urgentiecommissie nader advies. Zij kan bij een professionele organisatie advies aanvragen over medische of sociaal-maatschappelijke problematiek. Het secretariaat van de urgentiecommissie verzorgt dit. Nadat dit advies is uitgebracht neemt de urgentiecommissie de aanvraag opnieuw in behandeling. Aan het inwinnen van adviezen zijn extra kosten verbonden. Deze extra kosten zijn voor rekening van de aanvrager van urgentie.

In de huisvestingsverordening staat beschreven aan welke criteria u moet voldoen (artikel 5):

 1. Sociale criteria (lid 3, een aantal artikelen)
  a) De rechter heeft bepaald dat de aanvrager de woning moet verlaten. Dit vonnis mag niet het gevolg zijn van een echtscheiding. Duidelijk moet zijn dat dit vonnis niet door betrokkenen voorkomen had kunnen worden.
  b) De aanvrager moet als gevolg van een calamiteit, zoals brand of overstroming, de woonruimte verlaten.
  c) De aanvrager moet de woonruimte verlaten als gevolg van de beëindiging van een samenlevingsvorm. Daarbij heeft de aanvrager de zorg heeft voor één of meerdere minderjarige kind(eren). In dit geval kan slechts één partij urgentie aanvragen. En moet er voor de kinderen geen andere, al dan niet tijdelijke oplossing voor de huisvesting zijn. (Let op: met samenlevingsvorm wordt bedoeld een huwelijk, samenwonen of geregistreerd partnerschap. Bij 'samenwonen' moet aantoonbaar sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding van tenminste 2 jaar. Dit moet blijken uit de inschrijving in het bevolkingsregister).
 • Financiële criteria (lid 4):
  a) De woonlasten kunnen niet meer worden opgebracht. Dit gaat buiten de schuld van de aanvrager om.
  b) De aanvrager ontvangt een woonkostentoeslag van de sociale dienst onder de voorwaarde om te zien naar goedkopere woonruimte.
  c) De bovengenoemde omstandigheden mogen geen direct gevolg zijn van het verbreken van een samenlevingsvorm.
   
 • Medische criteria (lid 5):
  Een snellere oplossing van het huisvestingsprobleem, in afwijking van de reguliere is wachttijd is medisch gezien urgent.
   

Let op!
Het verzoek om urgentie op grond van sociale criteria en financiële criteria moet uiterlijk binnen 6 weken na het ontstaan van de omstandigheid of na de datum van de rechtelijke uitspraak worden ingediend.

 • Als de woonnood geheel of ten dele te wijten is aan de aanvrager zelf.
 • Na het verbreken van een samenlevingsvorm, zoals echtscheiding of samenleving, zonder dat er zorg is voor minderjarige kinderen.
 • Na het verbreken van een samenleving waarbij er sprake is van zorg voor minderjarige kinderen, maar een van de ouders in de echtelijke woning blijft wonen.
 • Bij inwoning, bijv. het inwonen, ook als gezin, bij ouders, op kamers of op een niet zelfstandige etage.
 • Bij hinder van de buren (bijv. aantoonbare geluidsoverlast).
 • Bij burenruzie.
 • Bij moeilijke thuissituaties, of generatieconflicten (ouders-kinderen).
 • Bij gezinsvorming (zwangerschap).
 • Bij gezinshereniging.
 • Bij het werken in onregelmatige diensten en het wonen in een luidruchtige omgeving, waardoor het slapen bemoeilijkt wordt.
 • Bij vrijwillige verkoop van de eigen woning.
 • Bij vrijwillige verkoop van de woning (verhuizing) door de ouders, maar de minderjarig(e) kind(eren) in Leusden willen blijven wonen.
 • Als de aanvrager het huis te groot (of te klein) vindt of de tuin te bewerkelijk.
 • Als de aanvrager in een andere wijk of andere gemeente wil wonen vanwege familiehulp.
 • Als de aanvrager dichter bij de winkels, bus, ziekenhuis of dergelijke wil wonen.
 • Als de aanvrager problemen heeft in algemene zin met flatbewoning.
 • Bij terugkeer uit het buitenland.
 • Als de aanvrager al gedurende langere tijd op woonruimte wacht.
 • Als de aanvrager heimwee heeft.
 • Als de reisafstand tussen wonen en werken groot is.

 • Bel 14 033 en vraag naar het secretariaat van de urgentiecommissie als u meer specifieke informatie over urgentie wilt.:
 • Digitaal uw aanvraag indienen met behulp van de groene knop. Het (digitaal) ingevulde formulier uitprinten en met bijlagen inleveren bij de receptie in het Huis van Leusden, kan ook. Of sturen naar: Secretariaat urgentiecommissie, Postbus 150, 3830 AD Leusden.
 • Aan de aanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Het bedrag staat op het aanvraagformulier. U kunt het bedrag pinnen bij de receptie in het Huis van Leusden. Overmaken per bank kan ook. Het rekeningnummer staat vermeld in het aanvraagformulier. Na betaling nemen wij uw aanvraag in behandeling.
 • Motiveer uw aanvraag goed: wat is het probleem en wat is relatie daarvan met de huidige woonsituatie? Waarom is een verhuizing binnen de gemeente Leusden met voorrang absoluut noodzakelijk.

Besluit urgentiecommissie
 

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken door de urgentiecommissie behandeld. Het besluit van de urgentiecommissie krijgt u per brief toegestuurd. Soms duurt het langer, omdat de urgentiecommissie nader advies nodig heeft.

Aanbod woningen

Als u een voorrangsverklaring krijgt, ontvangt u ook een zoekprofiel. Dat wil zeggen dat de urgentiecommissie in de beslissing aangeeft voor welke categorie woningen (bijvoorbeeld aantal slaapkamers) u voorrang krijgt.

Als een urgentieverklaring is toegekend, biedt de Woningstichting Leusden u binnen een halfjaar twee maal een passende woning aan. U mag maximaal één keer weigeren. Weigert u de tweede keer, dan vervalt de urgentie. 

Meerdere voorrangskandidaten

Als meerdere voorrangskandidaten hebben gereageerd op een woning, dan is de datum van afgifte van de voorrangsverklaring bepalend. Degene die de oudste voorrangsverklaring heeft, gaat voor. Hebben kandidaten een voorrangsverklaring van gelijke datum, dan gaat de kandidaat met de langste inschrijfduur voor.

 • Als de urgent woningzoekende een woning heeft geaccepteerd of een aangeboden woning twee keer heeft geweigerd.
 • Als de inschrijving als woningzoekende bij de Woningstichting Leusden is verlopen doordat geen jaarlijkse bijdrage is betaald.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de urgentiecommissie, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente.
 • U stuurt dan uw bezwaar aan het College van Leusden p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 150, 3830 AD Leusden. 
 • Binnen 6 weken na de beslissing van de urgentiecommissie moet u het bezwaarschrift indienen.
 • Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift. In de informatiewinkel in de hal van het gemeentehuis vindt u de folder ‘Bezwaar en beroep tegen een overheidsbeslissing’.