Voorrang bij sociale huurwoning

In bijzondere situaties kan het nodig zijn voorrang te krijgen op anderen die een sociale huurwoning zoeken. Om voorrang te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: u staat ingeschreven als woningzoekende in Leusden en u woont minimaal 2 jaar in Leusden. Het Multidisciplinair Overleg Wonen (MDOW) beoordeelt alle aanvragen. Lees eerst alle onderstaande informatie goed, voordat u het aanvraagformulier gaat invullen.
Aanvraagformulier urgentie

 • U woont minimaal 2 jaar in Leusden.
 • U staat als woningzoekende in de gemeente Leusden ingeschreven.
 • Het kan zijn dat u urgentie krijgt, maar dat uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning. Woningcorporatie Omthuis moet u dan vanwege uw leeftijd en/of inkomen een woning met een andere (hogere) huurprijs aanbieden. Laat u hierover goed informeren zodra de urgentie is verleend.

 • bestaat uit leden die afkomstig zijn van de gemeente, Lariks en Omthuis. Elke organisatie heeft 1 vast lid en 1 plaatsvervangend lid;
 • beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de eisen van de urgentieverordening huisvesting Leusden 2023;
 • mag namens het college van burgemeester en wethouders besluiten nemen;
 • vergadert ongeveer 10 keer per jaar;

Het secretariaat 

 • Is ondergebracht bij de gemeente Leusden.
 • Houdt u op de hoogte van de status van uw aanvraag.

Extra advies en de kosten

Soms is er extra advies nodig van een andere (professionele) instantie. Bijvoorbeeld over medische of sociale zaken. De secretaris van het Multidisciplinair Overleg Wonen (MDOW) vraagt deze adviezen op. Nadat dit extra advies is uitgebracht, wordt de aanvraag opnieuw beoordeld. Aan het opvragen van adviezen zijn extra kosten verbonden. Deze extra kosten zijn voor rekening van de aanvrager van urgentie.

In de huisvestingsverordening staat beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen (artikel 5 in combinatie met artikel 7 tot en met 11). Deze artikelen gaan over mantelzorg, sociale problemen, geldproblemen, medische redenen en meervoudige problemen. Onderstaand vertellen we u daar in het kort over. 

Maar voor u daarmee verder gaat, raden wij u aan om te lezen wat er onder de kop ‘U krijgt geen voorrang’ staat geschreven. Hierin staat namelijk een groot aantal situaties beschreven waarbij u geen voorrang krijgt. Om teleurstelling en kosten voor u te voorkomen, raden wij aan eerst te bekijken of één van de beschreven situaties voor u van toepassing is.

Uitleg over de voorwaarden voor urgentie

In de urgentieverordening staan de voorwaarden genoemd voor het krijgen van urgentie. Wij geven u in het kort uitleg over deze voorwaarden. Als er een verschil is in de uitleg, geldt de informatie in de urgentieverordening.

Algemene beoordelingscriteria (artikel 7)

Naar de volgende 3 voorwaarden wordt altijd gekeken bij een aanvraag voor urgentie, namelijk:

a)    Er wordt alleen urgentie verleend, als er sprake is van een acute woonnoodsituatie of duidelijk aantoonbaar is dat deze op korte termijn dreigt te ontstaan.
b)    Er wordt alleen urgentie verleend als de aanvrager aantoont maximale inspanning te hebben gepleegd om zelf de woonnoodsituatie op te lossen.
c)    De individuele situatie van de aanvrager is uitgangspunt voor de beoordeling van de urgentie-aanvraag.

Mantelzorg (artikel 5 lid 2, onder a.2 en artikel 8)

Voor urgentie in verband met mantelzorg gebruiken we de volgende voorwaarden:

a)    De aanvrager (mantelzorgverlener of mantelzorgontvanger) is degene die wil verhuizen en één van hen beide is op grond van de BRP tenminste 2 jaar woonachtig in Leusden 
b)    Voor de verzorging wordt geen geld gegeven, de mantelzorgrelatie blijft tenminste 1 jaar in stand en heeft een  minimale omvang en betreft ondersteuning op tenminste 3 van een aantal omschreven levensgebieden
c)    De mantelzorgontvanger heeft alle voorliggende voorzieningen geaccepteerd en woont zelfstandig
d)    In een gesprek moet tevens worden vastgesteld, dat: 
- Er sprake is van een mantelzorgrelatie
-    Er wordt voldaan aan de beleidsregels a t/m f uit de verordening;
-    Een eventuele verhuizing bijdraagt aan een beter welzijn en eventuele gezondheid van de mantelzorgontvanger en mantelzorgverlener;
-    Een eventuele verhuizing bijdraagt aan de zelfredzaamheid en het langer zelfstandig thuis blijven wonen van de mantelzorgontvanger omdat de mantelzorgverlener taken blijft uitvoeren.
-    Dat de verhuizing een wezenlijke bijdrage levert aan de taakverlichting van de mantelzorger.

Sociale problemen (artikel 5 lid 2, onder c en artikel 9)

Voor urgentie vanwege sociale problemen gebruiken we de volgende voorwaarden:

a) De rechter heeft bepaald dat de aanvrager de woning moet verlaten. Dit vonnis mag niet het gevolg zijn van een echtscheiding. Duidelijk moet zijn dat dit vonnis niet door betrokkenen voorkomen had kunnen worden.
b) De aanvrager moet als gevolg van een calamiteit, zoals brand of overstroming, de woonruimte verlaten.
c) De aanvrager moet de woonruimte verlaten als gevolg van de beëindiging van een samenlevingsvorm. Daarbij heeft de aanvrager de zorg voor één of meerdere minderjarige kind(eren). In dit geval kan slechts één partij urgentie aanvragen. En moet er voor de kinderen geen andere, al dan niet tijdelijke oplossing voor de huisvesting zijn. (Let op: met samenlevingsvorm wordt bedoeld een huwelijk, samenwonen of geregistreerd partnerschap. Bij 'samenwonen' moet aantoonbaar sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding van tenminste 2 jaar. Dit moet blijken uit de inschrijving in het bevolkingsregister).

Financiële problemen (artikel 5 lid 4)

Voor urgentie door financiële problemen gebruiken we de volgende voorwaarden:

a) De woonlasten kunnen niet meer worden opgebracht. Dit gaat buiten de schuld van de aanvrager om.
b) De aanvrager ontvangt een woonkostentoeslag van de sociale dienst onder de voorwaarde om te zien naar goedkopere woonruimte.
c) De bovengenoemde omstandigheden mogen geen direct gevolg zijn van het verbreken van een samenlevingsvorm.

Medische redenen (artikel 5 lid 5)

Voor urgentie om medische redenen moet er sprake zijn van de volgende situatie:

Een snellere oplossing van het huisvestingsprobleem, in afwijking van de reguliere is wachttijd, is medisch gezien urgent en kan niet anders worden opgelost dan door verhuizing naar andere woonruimte.

Meervoudige problemen

Het kan zijn dat er sprake is van meerdere problemen die ieder op zich niet voldoende zijn voor het toekennen van urgentie, maar samen zo zwaar zijn dat dit urgentie rechtvaardigt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de algemene beoordelingscriteria en moet andere woonruimte een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen.

Let op!

Het verzoek om urgentie op grond van sociale voorwaarden en financiële voorwaarden moet uiterlijk binnen 6 weken na het ontstaan van de omstandigheid of na de datum van de rechtelijke uitspraak worden ingediend.

Hieronder staat een aantal omstandigheden genoemd waarvoor in ieder geval geen urgentie wordt verleend. De omstandigheden zijn overigens niet beperkt tot deze lijst. Er wordt telkens naar de specifieke omstandigheden van de aanvrager gekeken.

 • Als de woonnood geheel of ten dele te wijten is aan de aanvrager zelf.
 • Na het verbreken van een samenlevingsvorm, zoals echtscheiding of samenleving, zonder dat er zorg is voor minderjarige kinderen.
 • Na het verbreken van een samenleving waarbij er sprake is van zorg voor minderjarige kinderen, maar een van de ouders in de echtelijke woning blijft wonen.
 • Bij inwoning, bijvoorbeeld het inwonen, ook als gezin, bij ouders, op kamers of op een niet zelfstandige etage.
 • Bij hinder van de buren (bijvoorbeeld aantoonbare geluidsoverlast).
 • Bij burenruzie.
 • Bij moeilijke thuissituaties, of generatieconflicten (ouders-kinderen).
 • Bij gezinsvorming (zwangerschap).
 • Bij gezinshereniging.
 • Bij het werken in onregelmatige diensten en het wonen in een luidruchtige omgeving, waardoor het slapen bemoeilijkt wordt.
 • Bij vrijwillige verkoop van de eigen woning.
 • Bij vrijwillige verkoop van de woning (verhuizing) door de ouders, maar de minderjarig(e) kind(eren) in Leusden willen blijven wonen.
 • Als de aanvrager het huis te groot (of te klein) vindt of de tuin te bewerkelijk.
 • Als de aanvrager in een andere wijk of andere gemeente wil wonen vanwege familiehulp.
 • Als de aanvrager dichter bij de winkels, bus, ziekenhuis of dergelijke wil wonen.
 • Als de aanvrager problemen heeft in algemene zin met flatbewoning.
 • Bij terugkeer uit het buitenland.
 • Als de aanvrager al gedurende langere tijd op woonruimte wacht.
 • Als de aanvrager heimwee heeft.
 • Als de reisafstand tussen wonen en werken groot is.

 • Bel 14 033 en vraag naar de secretaris van het Multidisciplinair Overleg Wonen (MDOW) als u meer of duidelijker informatie over urgentie wilt.
 • Digitaal uw aanvraag indienen met behulp van de groene knop. Het (digitaal) ingevulde formulier uitprinten en met bijlagen inleveren bij de receptie in het Huis van Leusden, kan ook. Of sturen naar: secretaris van het Multidisciplinair Overleg Wonen (MDOW), Postbus 150, 3830 AD Leusden.
 • De aanvraagkosten zijn € 52,50 (leges). Het bedrag staat ook op het aanvraagformulier. U kunt het bedrag pinnen bij de receptie in het Huis van Leusden. Overmaken per bank kan ook. Het rekeningnummer staat vermeld in het aanvraagformulier. Na betaling nemen wij uw aanvraag in behandeling.
 • Motiveer uw aanvraag goed: wat is het probleem en wat is relatie daarvan met de huidige woonsituatie? Waarom is een verhuizing binnen de gemeente Leusden met voorrang absoluut noodzakelijk.

Besluit 

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld. Het besluit ontvangt u per brief. Soms duurt het langer, omdat er extra advies nodig is.

Aanbod woningen

Als u een voorrangsverklaring krijgt, ontvangt u ook een zoekprofiel. Dat wil zeggen dat er is aangeven voor welke categorie woningen (bijvoorbeeld aantal slaapkamers) u voorrang krijgt.

Als een urgentieverklaring krijgt, biedt Omthuis u binnen een halfjaar twee maal een passende woning aan. U mag maximaal één keer weigeren. Weigert u de tweede keer, dan vervalt de urgentie. 

Meerdere voorrangskandidaten

Als meerdere voorrangskandidaten hebben gereageerd op een woning, dan is de datum van afgifte van de urgentieverklaring bepalend. Degene die de oudste heeft, gaat voor. Hebben kandidaten een verklaring van gelijke datum, dan gaat de kandidaat met de langste inschrijfduur voor.

 • Als de urgent woningzoekende een woning heeft geaccepteerd of een aangeboden woning twee keer heeft geweigerd.
 • Als de inschrijving als woningzoekende bij Omthuis is verlopen doordat geen jaarlijkse bijdrage is betaald.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente.
 • U stuurt dan uw bezwaar aan het College van Leusden p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 150, 3830 AD Leusden. 
 • Binnen 6 weken na de beslissing van het Multidisciplinair Overleg Wonen (MDOW) moet u het bezwaarschrift indienen.
 • Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift