Subsidies en Fonds Samenlevingsinitiatieven

U kunt subsidie aanvragen voor projecten op diverse gebieden. Ook is er een Fonds Samenlevingsinitiatieven. Voor goede ideeën die onze samenleving hechter maakt.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten op diverse thema’s.

Dit kan op 2 manieren:

 •  Via Fonds Samenlevingsinitiatieven. Voor goede ideeën uit de samenleving, die onze gemeente hechter maken.
 •  Via een reguliere subsidieaanvraag. De activiteiten dragen bij aan onze gemeentelijke doelstellingen en u houdt zich aan de ASV.
   

Fonds Samenlevingsinitiatieven

Heeft u een goed idee dat de saamhorigheid in Leusden versterkt of Leusden bruisender en leuker maakt? Misschien kunt u geld krijgen van het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Veel verschillende projecten hebben al geld mogen ontvangen. Benieuwd? Kijk dan op de webpagina van Lariks. Daar leest u ook hoe u een aanvraag indient.

Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en welzijn. Deze subsidies zijn gebonden aan de Algemene Subsidieverordening Leusden (ASV) 2017.

Voor wie

Organisaties die activiteiten ontwikkelen voor Leusden en daarmee de doelen van de gemeente helpen te halen. Deze doelen staan benoemd als speerpunten in de samenvatting. In deze samenvatting leest u de visie en de speerpunten die hieronder vallen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten met één (of meer) van deze doelen:

 • Speerpunt Rondkomen
  Doel is dat inwoners een gezonde financiële situatie hebben en mee kunnen doen in de samenleving.
 • Speerpunt Wonen en zorg
  Doel is dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig en passend kunnen wonen in een veilige leefomgeving.
 • Speerpunt Netwerken
  Doel is dat iedere inwoner onderdeel kan zijn van een (sociaal) netwerk.
 • Speerpunt Vrijwilligers
  Doel is dat we onze vrijwilligers behouden, ook richting de toekomst.
 • Speerpunt Leefstijl, sport en bewegen 
  Doel is een betere fysieke en mentale gezondheid en veerkracht van onze inwoners.
 • Speerpunt Opvoeden en opgroeien
  Doel is dat jeugdigen kansrijk opgroeien en zich gezond en veilig ontwikkelen.
 • Speerpunt Toekomstbestendig
  Doel is dat  individuele ondersteuning en zorg passend, beschikbaar en betaalbaar blijft.

Andere doelstellingen

Valt uw aanvraag niet onder één of meerdere van bovengenoemde speerpunten? Mogelijk kunt u wel subsidie ontvangen als de doelstelling binnen de visie van het beleidskader Sociaal Domein past. Ook kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op: milieu en duurzaamheid, kunst en cultuur(historie) (monumentale panden) of recreatie en toerisme.

Uitgangspunten

Binnen het Sociaal Domein werken we met de volgende uitgangspunten:

 • Inclusieve samenleving: iedereen kan volwaardig deel uitmaken van de samenleving en hoort erbij.
 • Zelfredzaamheid, netwerk, gemeente: we zien de zelfredzaamheid van inwoners als vertrekpunt: het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.
 • Preventie: we werken zoveel mogelijk preventief. Preventie richt zich op het voorkomen van het ontstaan van problemen, het in goede banen leiden van beginnende problematiek en het voorkomen dat problemen weer terugkeren.
 • Netwerken: met onze activiteiten dragen we waar mogelijk bij aan het vormen van (sociale) netwerken en/of het toe leiden van inwoners naar een netwerk.
 • Communicatie: we gaan uit van heldere communicatie naar inwoners.

Aanvragen

Vóór 1 september moet u de subsidie aanvragen. U vraagt dan een bijdrage in de kosten voor het komende jaar. Vraag de subsidie aan met het aanvraagformulier Subsidies. Niet goed ingevulde formulieren doen niet mee.

 • Een projectsubsidie is voor een activiteit of een project. Uiterlijk 12 weken voordat uw project begint, moet u de subsidie aanvragen.
 • Een prestatiesubsidie is een subsidie voor activiteiten die vaker terugkeren en die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente.

Beslissing

U krijgt uiterlijk op 31 december een brief met de beslissing op uw aanvraag. Krijgt u de subsidie, dan ontvangt u het geld per maand vooruit. De gemeente overlegt regelmatig met u hoe het gaat met de activiteiten.

Meer informatie

Meer weten over het beleidskader? U kunt het beleidskader opvragen door een mail te sturen naar gemeente@leusden.nl. U ontvangt het beleidskader dan als bijlage per mail.