Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig.

Leerplicht

  • De leerplicht van uw kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: uw kind wordt op 15 februari 5 jaar. Uw kind is dan leerplichtig op de eerste schooldag in maart.
  • Als ouder of verzorger moet u uw leerplichtige kind inschrijven op een erkende school.
  • Daarna moet u ervoor zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat.
  • Als uw kind zonder reden niet naar school gaat, dan schakelt de school de leerplichtambtenaar van de gemeente Leusden in.

Vrijstelling van leerplicht

  • Soms kan een kind vrij krijgen voor een bijzondere gebeurtenis. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de directeur van de school.
  • Het kan ook voorkomen dat een kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken. Of dat het kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven. Dan kunnen ouders vrijstelling krijgen van de leerplicht.

Kwalificatieplicht

  • De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een jongere 16 jaar wordt.
  • Daarna valt hij of zij onder de kwalificatieplicht.
  • Die duurt tot de dag waarop een startkwalificatie is gehaald.
  • Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo (niveau 2 of hoger). Of de jongere is 18 jaar geworden.

Registratie voortijdige schoolverlaters

De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 die niet naar school gaan en die geen startkwalificatie hebben, te registreren en in beeld te houden. Ze worden begeleid vanuit het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Jongeren die willen stoppen of al gestopt zijn met school, kunnen zelf contact opnemen met het RMC. Ouders kunnen dat ook doen.

Vragen aan de leerplichtambtenaar?