Woningbouwopgave na 2025

Tot 2040 moeten in Leusden in totaal 750 woningen worden gebouwd, om te voldoen aan de woningbehoefte. Deze behoefte van zo’n 50 woningen per jaar is naar voren gekomen uit de inventarisatie die is gedaan voor de omgevingsvisies voor het stedelijk gebied en het buitengebied. Toen is ook al geconstateerd dat de ruimte die hiervoor nodig is niet gevonden kan worden binnen de bebouwde kom. Het college heeft daarom gezocht naar geschikte locaties in het buitengebied van de gemeente.

Veelgestelde vragen met antwoorden over de zoekgebieden woningbouw na 2025.

Inwoners van Leusden konden 3 jaar geleden hun mening geven over woningbouw in Leusden na 2025, tijdens de campagne ‘toekomst van Leusden’. Op grond van meerdere bijeenkomsten, een online enquête, en interviews vanuit een camper op diverse locaties in Leusden kozen de meeste inwoners voor beperkte bouw. Dat wil zeggen 50 woningen per jaar, 750 woningen over de periode van 2025 tot 2040. Dit om te voorzien in de Leusdense woningbehoefte. Deze uitkomst is opgenomen in de Leusdense omgevingsvisies die de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld. 

Het college is op basis van de omgevingsvisies en het Coalitieakkoord op zoek gegaan naar geschikte locaties. De ruimte voor extra woningen binnen de bebouwde kom is beperkt. Veel beschikbare locaties worden al bebouwd in de periode tot en met 2025. Op speelveldjes en de brede groenstroken langs wegen wordt niet gebouwd. Een groot deel van de tenminste 750 woningen moet daarom een plek krijgen in het buitengebied. De noodzaak hiervan was al in de omgevingsvisies opgenomen. 
 


Bij bouwen in het buitengebied stelt het college de raad voor om te kiezen voor locaties in de buurt van bestaande kernen en voorzieningen, zoals winkels, scholen en het openbaar vervoer. Dat is ook de wens van de provincie die voor bouwen in het buitengebied planologische medewerking moet verlenen. In de omgevingsvisies en het Coalitieakkoord was al vastgelegd dat er in de gebieden met hoge natuurwaarden en de gebieden waar de provincie graag natuur ziet ontstaan, in de waterbergingsgebieden en in de groene bufferzone langs het Valleikanaal niet gebouwd zal worden. 

Het college heeft op 25 augustus 2020 drie zoekgebieden voor woningbouw in het buitengebied aangewezen: 1 Gebied aan de zuidzijde van de wijk Tabaksteeg en 2 gebieden bij Achterveld . 
Met de keuze voor woningbouw nabij bestaande kernen en voorzieningen én rekening houdend met de uitsluitingsgebieden voor woningbouw komen deze 3 zoekgebieden als meest geschikt in beeld. Met een totale oppervlakte van ongeveer 60 hectare, bieden zij genoeg ruimte voor de Leusdense woningbouwopgave in een groene setting. Mogelijk is maar een deel van het totaal aan zoekgebieden nodig om voldoende woningen in het buitengebied te kunnen bouwen. 
De kern Stoutenburg zou daarnaast ruimte kunnen bieden aan ongeveer 30 woningen door kleinschalige inbreiding binnen de lintbebouwing aan de Horsterweg en Hessenweg. Wanneer de gemeenteraad van Leusden en de provincie hiermee akkoord gaan, kunnen grondeigenaren hiervoor initiatieven ontwikkelen.
 

Om de gronden van de 3 aangewezen zoekgebieden veilig te stellen voor woningbouw en om grondspeculatie en prijsopdrijving te voorkomen, heeft het college de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast. 
Dat wil zeggen dat wanneer de grondeigenaar tot verkoop van de gronden wil overgaan,  de gemeente het eerste recht (de voorkeur) heeft om te kopen. Dit tegen marktconforme prijzen. Eigenaren zijn hierover geïnformeerd. 
De gemeente kiest op dit moment dus niet voor actieve aankoop, de 3 zoekgebieden zijn immers nog onderwerp van een open discussie over ligging en omvang zoekgebieden. Maar de gemeente wil wel zorgen dat Leusden in de toekomst  op een betaalbare wijze haar woningbouwambities kan realiseren.

De raad beslist op 1 oktober 2020. of hij instemt met het voorstel van het college voor de aanwijzing van de drie zoekgebieden en inbreiding in Stoutenburg. Op 12 november neemt  de gemeenteraad een besluit over het voorstel voor de vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de drie zoekgebieden. Op 17 september kon de raad tijdens de raadsinformatieavond aan het college vragen stellen over deze voorstellen. 
De gemeenteraad hecht sterk aan de mening van bewoners over door het college voorgelegde voorstellen. Vanwege de maatregelen die de gemeente in acht moet nemen om verspreiding van corona tegen te gaan, is nu nog niet duidelijk op welke wijze de vergaderingen van de gemeenteraad plaatsvinden en hoe bewoners kunnen inspreken. Zodra dat bekend is laten wij dat weten via sociale media en de website van de gemeente. Houd deze dan ook in de gaten. 
De 2 raadsvoorstellen met de bijbehorende stukken zijn in te zien. Ze liggen ook ter inzage in het Huis van Leusden.

Wanneer de raad op 1 oktober a.s. instemt met de voorstellen van het college, worden de 3 zoekgebieden ingebracht in het Ontwikkelbeeld 2030-2040 dat Regio Amersfoort gaat maken. De gemeenten, waaronder Leusden en Amersfoort, maken dit Ontwikkelbeeld in samenwerking met de provincie Utrecht. Om te kunnen bouwen in het buitengebied is planologische medewerking van de provincie nodig en daarvoor moeten de zoekgebieden worden ingebracht voor het Ontwikkelbeeld. De planning is nu dat er op 1 maart 2021 een voorstel over mogelijke locaties/zoekgebieden voor woningbouw in de regio ligt. 
Ook belanghebbende organisaties en maatschappelijke partners worden hierbij betrokken. De mate waarin de Leusdense inwoners in dit regionale proces inbreng kunnen hebben op de locatiekeuze is op dit moment nog niet helemaal  duidelijk. Het college vindt het wel van belang dat de Leusdense samenleving voldoende inbreng kan hebben bij het aanwijzen van een of meerdere zoekgebieden in Leusden en varianten kan inbrengen zoals niet 3 maar 2 zoekgebieden of slechts delen van zoekgebieden benutten voor woningbouw, of op andere locaties. Wanneer het regionale proces hier onvoldoende in voorziet, dan zal het college van Leusden zelf een interactie met de Leusdense samenleving organiseren. De uitkomsten hiervan worden aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het raadsbesluit over woningbouwlocaties van 1 oktober a.s. zou dus kunnen afwijken van het regionale Ontwikkelbeeld dat op 1 maart 2021 klaar is. De gemeenteraad moet tegen die tijd bezien wat dat betekent voor de drie zoekgebieden en voor het gevestigde voorkeursrecht gemeenten. 

Over de daadwerkelijke inrichting van zoekgebieden (woningbouwprogramma, verhouding tussen bebouwd oppervlakte en groen, dichtheid etc.) vindt te zijner tijd participatie plaats. Dit zal zijn wanneer de betreffende gebieden voor ontwikkeling in aanmerking komen.