Nadeelcompensatie

Lijdt u schade door (het weigeren van) een besluit op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals een omgevingsvergunning? Is uw pand door dit besluit minder waard geworden? Of loopt u door dit besluit inkomsten mis? Dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie aanvragen bij de gemeente.
Aanvragen nadeelcompensatie

Dit formulier kunt u sturen naar: Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders Team Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 150 3830 AD Leusden

Kosten

U betaalt € 300,- voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u de compensatie krijgt toegekend. 

Voorwaarden

  • U heeft schade aan uw eigendom, dat kan ook een bedrijfspand zijn. 
  • U heeft inkomensverlies als gevolg van het besluit. 
  • U bent eigenaar. 
  • De schade is veroorzaakt door een besluit op het gebied van ruimtelijke ordening. 
  • De schade is niet al op andere wijze vergoed. 

Niet alle schade wordt vergoed. Bij indirecte planschade en voor zover het betreft de waardevermindering van een onroerende zaak bedraagt de drempel in het kader van het normale maatschappelijke risico 4%.

Procedure

  • Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een vergelijking gemaakt van de voorafgaande feitelijke situatie met de vergunde of anderszins toegestane (feitelijke) situatie. 
  • De gemeente schakelt een onafhankelijke adviseur of adviescommissie slechts in voor zover dat noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen. 
  • De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag. 
  • De termijn van afhandeling is ongeveer een half jaar. 

Meer informatie