Duurzame energie opwekken

Leusden heeft de wens om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we in de gemeente Leusden alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken.

Uitnodigingskader zonne-energie

Zelfs als we samen 50 procent energie besparen en alle daken volleggen, hebben we  zonnevelden en windmolens nodig voor ons energieverbruik. Hiervoor moeten we ruimte vinden buiten de bebouwde kom. Maar niet alles kan zomaar overal. Hoe en waar energieprojecten voor zonnevelden passen, staat in het Uitnodigingskader zonne-energie.

Dit is het Uitnodigingskader in het kort

  • De gemeente gaat zelf geen zonnepanelen plaatsen. Grondeigenaren kunnen met plannen komen om op hun grond duurzaam energie op te wekken. De voorstellen moeten aan voorwaarden voldoen.
  • In de zonneladder hieronder staat waar zonnepanelen of zonnevelden kunnen komen.
  • Het gaat om plannen voor zonnepanelen buiten de bebouwde kom en eventueel kleine windmolens op agrarische erven. We onderzoeken of deze kleine windmolens hoger mogen worden dan nu is toegestaan.
  • Eind 2023 bekijken we hoe het ervoor staat en bepalen we wat er nodig is voor de jaren erna.

Zonneladder 2022 - 2023

Onderzoek windenergie

Regio Amersfoort heeft laten onderzoeken of er ruimtelijke beperkingen zijn om langs de A28 windenergie op te wekken. Hieruit blijkt dat er voor windmolens vooral vanuit ecologisch oogpunt beperkingen zijn. In een volgende fase moet duidelijk worden wat daadwerkelijk haalbaar en wenselijk is. Gemeenten, Provincie en het Rijk kijken hoe het vervolg eruit komt te zien.

Meer informatie

Regionale energiestrategie

Nederland energieneutraal. Aan deze opgave werken we samen. Het land is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Leusden maakt deel uit van de energieregio Amersfoort. Onze regio verbruikt veel energie: zo’n 22.500 terrajoule. Dat is meer energie dan 1000 windturbines van 100 meter hoog kunnen opwekken. Daarom willen we vooral het energiegebruik zoveel mogelijk verminderen. Wat dan nog nodig is, gaan we duurzaam opwekken.

Samen met 6 andere gemeenten, het Waterschap, de Provincie en vele belanghebbenden hebben we een eerste plan opgesteld. Dit plan heet Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat waar in de regio we de meeste kansen zien voor zon- en windenergie.